Новости из Беларуси
Новости сайта


Новости проекта "Тюрьма"

Новости

KODEKS POSTEPOWANIA CYWILNEGO

Dokumenty, aktualnosci, prawa Rzeczypospolitej Polskiej

(Документы, новости, законы Республики Польша)

<<<    >>>

TYTUL VII. POSTEPOWANIA ODREBNE

DZIAL I. POSTEPOWANIE W SPRAWACH MALZENSKICH

Rozdzial 1. Przepisy ogolne

Art. 425. (276) Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sie w sprawach o uniewaznienie malzenstwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia malzenstwa i o rozwod oraz o separacje na zadanie jednego z malzonkow.

Art. 426. Do reprezentowania strony konieczne jest pelnomocnictwo udzielone do prowadzenia danej sprawy.

Art. 427. Posiedzenia odbywaja sie przy drzwiach zamknietych, chyba ze obie strony zadaja publicznego rozpoznania sprawy, a sad uzna, ze jawnosc nie zagraza moralnosci.

Art. 428. § 1. Rozprawa odbywa sie bez wzgledu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakze w razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sadowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postepowanie ulega zawieszeniu, chyba ze prokurator popiera zadanie uniewaznienia albo ustalenia istnienia lub nieistnienia malzenstwa.
§ 2. Podjecie postepowania nastepuje na wniosek powoda, nie wczesniej jednak niz po uplywie trzech miesiecy od dnia zawieszenia postepowania. W razie niezgloszenia takiego wniosku w ciagu roku po zawieszeniu, sad umorzy postepowanie. Umorzenie wywoluje takie same skutki, jak umorzenie postepowania zawieszonego na zgodny wniosek stron lub z powodu ich niestawiennictwa.

Art. 429. Jezeli strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi sie bez usprawiedliwionych powodow na posiedzenie, sad moze skazac ja na grzywne wedlug przepisow o karach za niestawiennictwo swiadka, nie moze jednak nakazac przymusowego sprowadzenia jej do sadu.

Art. 430. Maloletni, ktorzy nie ukonczyli lat trzynastu, a zstepni stron, ktorzy nie ukonczyli lat siedemnastu, nie moga byc przesluchiwani w charakterze swiadkow.

Art. 431. W sprawach przewidzianych w rozdziale niniejszym nie mozna oprzec rozstrzygniecia wylacznie na uznaniu powodztwa lub przyznaniu okolicznosci faktycznych. W sprawach tych nie stosuje sie art. 339 § 2.

Art. 432. (277) W kazdej sprawie o rozwod lub o separacje sad zarzadza przeprowadzenie dowodu z przesluchania stron. W innych sprawach sad nie moze odmowic dopuszczenia takiego dowodu, jezeli strona go powolala. Art. 302 § 1 stosuje sie odpowiednio.

Art. 433. Protokol rozprawy powinien zawierac oswiadczenie malzonkow co do liczby, wieku i plci dzieci zyjacych, stosunkow majatkowych i zarobkowych obu malzonkow, szczegolnych obowiazkow utrzymania osob nie bedacych ich wspolnymi dziecmi oraz co do tresci umowy majatkowej, jezeli malzonkowie umowe taka zawarli.

Art. 434. Sad moze zarzadzic przeprowadzenie przez wyznaczona osobe wywiadu srodowiskowego w celu ustalenia warunkow, w ktorych zyja i wychowuja sie dzieci stron.

Art. 4341. (278) (uchylony).

Art. 435. § 1. Wyrok prawomocny ma skutek wobec osob trzecich.
§ 2. Nie dotyczy to czesci orzekajacej o prawach i roszczeniach majatkowych poszukiwanych lacznie z prawami niemajatkowymi.

Rozdzial 2. Sprawy o rozwod i o separacje(279)

Art. 436. (280) § 1. Jezeli istnieja widoki na utrzymanie malzenstwa, sad moze skierowac strony do mediacji. Skierowanie to jest mozliwe takze wtedy, gdy postepowanie zostalo zawieszone.
§ 2. Przepisy o mediacji stosuje sie odpowiednio, z tym ze przedmiotem mediacji moze byc takze pojednanie malzonkow.
§ 3. Mediatorami moga byc takze kuratorzy sadowi oraz osoby wskazane przez rodzinne osrodki diagnostyczno-konsultacyjne.
§ 4. Jezeli strony nie uzgodnily osoby mediatora, sad kieruje je do mediacji prowadzonej przez mediatora, o ktorym mowa w § 3, albo do stalego mediatora posiadajacego wiedze teoretyczna i umiejetnosci praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

Art. 437. (281) (uchylony).

Art. 438. (282) (uchylony).

Art. 439. (283) § 1. Powodztwo wzajemne o rozwod lub o separacje jest niedopuszczalne.
§ 2. W czasie trwania procesu o rozwod lub o separacje nie moze byc wszczeta odrebna sprawa o rozwod albo o separacje.
§ 3. Strona pozwana w sprawie o rozwod moze jednak rowniez zadac rozwodu albo separacji. Strona pozwana w sprawie o separacje moze rowniez zadac separacji albo rozwodu.

Art. 440. § 1. Jezeli sad nabierze przekonania, ze istnieja widoki na utrzymanie pozycia malzenskiego, zawiesza postepowanie. Zawieszenie takie moze nastapic tylko raz w toku postepowania.
§ 2. Podjecie postepowania nastepuje na wniosek jednej ze stron; poza tym stosuje sie odpowiednio art. 428 § 2.

Art. 441. Postepowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okolicznosci dotyczacych rozkladu pozycia, jak rowniez okolicznosci dotyczacych dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powodztwa - takze przyczyn, ktore sklonily do tego strone pozwana.

Art. 442. (284) Jezeli pozwany uznaje zadanie pozwu a malzonkowie nie maja wspolnych maloletnich dzieci, sad moze ograniczyc postepowanie dowodowe do przesluchania stron.

Art. 443. (285) (uchylony).

Art. 444. (286) Malzonek moze dochodzic roszczen alimentacyjnych od drugiego malzonka na wypadek orzeczenia rozwodu, jak rowniez na wypadek orzeczenia separacji. Dochodzenie nastepuje przez zgloszenie wniosku na rozprawie w obecnosci drugiego malzonka albo w pismie, ktore nalezy doreczyc drugiemu malzonkowi.

Art. 445. (287) § 1. W czasie trwania procesu o rozwod lub o separacje nie moze byc wszczeta odrebna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiedzy malzonkami albo pomiedzy nimi a ich wspolnymi maloletnimi dziecmi co do swiadczen za okres od wytoczenia powodztwa o rozwod lub o separacje. Pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie sad przekaze sadowi, w ktorym toczy sie sprawa o rozwod lub o separacje, w celu rozstrzygniecia wedlug przepisow o postepowaniu zabezpieczajacym.
§ 2. Postepowanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub o alimenty, wszczete przed wytoczeniem powodztwa o rozwod lub o separacje, ulega z urzedu zawieszeniu z chwila wytoczenia powodztwa o rozwod lub o separacje co do swiadczen za okres od jego wytoczenia. Z chwila wydania w sprawie o rozwod lub o separacje postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wykonania obowiazku zaspokajania potrzeb rodziny lub o alimenty wstrzymuje sie takze z mocy prawa wykonanie nieprawomocnych orzeczen o obowiazku tych swiadczen, wydanych w poprzednio wszczetej sprawie, za okres od wytoczenia powodztwa o rozwod lub o separacje.
§ 3. Po prawomocnym zakonczeniu sprawy o rozwod lub o separacje zawieszone postepowanie podejmuje sie z mocy prawa, orzeczenia zas, ktorych wykonanie bylo wstrzymane, podlegaja wykonaniu, jednak tylko co do okresu, za ktory w sprawie o rozwod lub o separacje nie orzeczono o roszczeniach objetych zawieszonym postepowaniem. W pozostalym zakresie postepowanie ulega z mocy prawa umorzeniu.

Art. 4451. (288) § 1. Jezeli sprawa o rozwod lub o separacje jest w toku, nie moze byc wszczete odrebne postepowanie dotyczace wladzy rodzicielskiej nad wspolnymi maloletnimi dziecmi stron. W razie potrzeby orzeczenia o wladzy rodzicielskiej, stosuje sie przepisy o postepowaniu zabezpieczajacym.
§ 2. Postepowanie w sprawie dotyczacej wladzy rodzicielskiej wszczete przed wytoczeniem powodztwa o rozwod lub o separacje ulega z urzedu zawieszeniu, a o wladzy rodzicielskiej przez caly czas trwania sprawy o rozwod lub o separacje sad orzeka w postepowaniu zabezpieczajacym. Sad postanowi podjac postepowanie dotyczace wladzy rodzicielskiej, jezeli w prawomocnym orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie o rozwod lub o separacje nie orzeczono o wladzy rodzicielskiej. W przeciwnym wypadku postepowanie ulega umorzeniu.

Art. 4452. (289) W kazdym stanie sprawy o rozwod lub separacje sad moze skierowac strony do mediacji w celu ugodowego zalatwienia spornych kwestii dotyczacych zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentow, sposobu sprawowania wladzy rodzicielskiej, kontaktow z dziecmi oraz spraw majatkowych podlegajacych rozstrzygnieciu w wyroku orzekajacym rozwod lub separacje. Przepisy art. 436 § 3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

Art. 446. W razie smierci jednego z malzonkow postepowanie umarza sie.

Rozdzial 3. Inne sprawy

Art. 447. § 1. (290) Na wniosek osoby, ktora po smierci jednego z malzonkow zamierza wytoczyc powodztwo o uniewaznienie malzenstwa, sad rejonowy miejsca zamieszkania zmarlego ustanawia kuratora. Jezeli zmarli obydwoje malzonkowie, ustanawia sie dwoch kuratorow.
§ 2. Przepis paragrafu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio do powodztwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia malzenstwa.

Art. 448. § 1. Jezeli powodztwo o uniewaznienie malzenstwa wytacza prokurator, pozywa on oboje malzonkow, a w wypadku smierci jednego z nich - kuratora ustanowionego na miejsce zmarlego malzonka.
§ 2. Przepis paragrafu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio do powodztwa prokuratora o ustalenie istnienia lub nieistnienia malzenstwa.

Art. 449. § 1. W sprawach o uniewaznienie albo o ustalenie istnienia lub nieistnienia malzenstwa odpis pozwu dorecza sie prokuratorowi i zawiadamia sie go o terminach rozprawy.
§ 2. Jezeli sprawa taka zostala wytoczona lub jest popierana przez prokuratora, nie stosuje sie przepisow o zawieszeniu postepowania na zgodny wniosek stron lub z powodu niestawiennictwa obu stron.

Art. 450. § 1. Postepowanie o uniewaznienie malzenstwa w razie smierci jednego z malzonkow zawiesza sie.
§ 2. Postepowanie umarza sie, jezeli zstepni malzonka, ktory wytoczyl powodztwo, nie zglosza w ciagu szesciu miesiecy po wydaniu postanowienia o zawieszeniu wniosku o podjecie postepowania.
§ 3. W razie smierci pozwanego malzonka, a jezeli pozwanymi byli oboje malzonkowie, w razie smierci jednego z nich, postepowanie podejmuje sie po ustanowieniu przez sad orzekajacy na posiedzeniu niejawnym kuratora, ktory wstepuje na miejsce zmarlego malzonka.

Art. 451. Przepisy art. 443, 444 i 445 stosuje sie odpowiednio w sprawach o uniewaznienie malzenstwa.

Art. 452. W sprawach o zniesienie wspolnosci majatkowej miedzy malzonkami stosuje sie odpowiednio przepisy art. 426, 431, 432, 435 § 1, 441 i 446.

DZIAL II. POSTEPOWANIE W SPRAWACH ZE STOSUNKOW MIEDZY RODZICAMI A DZIECMI

Art. 453. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o uniewaznienie uznania dziecka oraz o rozwiazanie przysposobienia.

Art. 454. § 1. W sprawach o ustalenie ojcostwa prokurator wytaczajac powodztwo wskazuje w pozwie dziecko, na ktorego rzecz wytacza powodztwo, oraz pozywa domniemanego ojca dziecka, a jezeli ten nie zyje - kuratora ustanowionego na jego miejsce.
§ 2. W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa prokurator wytaczajac powodztwo pozywa meza matki dziecka, a jezeli ten nie zyje - kuratora ustanowionego na jego miejsce oraz dziecko, jak rowniez matke dziecka, jezeli ta zyje.
§ 3. W sprawach o uniewaznienie uznania dziecka prokurator wytaczajac powodztwo pozywa dziecko oraz mezczyzne, ktory dziecko uznal, a jezeli ten nie zyje - kuratora ustanowionego na jego miejsce, a takze matke dziecka, jezeli ta zyje.
§ 4. W sprawach o rozwiazanie przysposobienia prokurator wytaczajac powodztwo pozywa przysposabiajacego oraz przysposobionego.

Art. 4541. (291) § 1. Powodztwo wzajemne o ustalenie ojcostwa jest niedopuszczalne.
§ 2. W czasie trwania procesu o ustalenie ojcostwa nie moze byc wszczeta odrebna sprawa o ustalenie ojcostwa.
§ 3. Strona pozwana w sprawie o ustalenie ojcostwa moze jednak rowniez zadac ustalenia ojcostwa.

Art. 455. Rozprawa odbywa sie bez wzgledu na niestawiennictwo jednej ze stron.

Art. 456. (292) § 1. Postepowanie umarza sie w razie smierci jednej ze stron, a jezeli w charakterze tej samej strony wystepuje kilka osob, w razie smierci wszystkich tych osob, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w paragrafach nastepujacych.
§ 2. W sprawie o ustalenie ojcostwa mezczyzny, ktory nie jest mezem matki, wytoczonej przez dziecko albo matke, jak rowniez w sprawie wytoczonej przez dziecko badz przeciwko mezowi jego matki o zaprzeczenie ojcostwa, badz przeciwko mezczyznie, ktory je uznal, o uniewaznienie uznania, postepowanie zawiesza sie w razie smierci tych pozwanych do czasu ustanowienia przez sad orzekajacy kuratora, ktory wstepuje do sprawy na miejsce zmarlego. To samo stosuje sie w sprawie o rozwiazanie przysposobienia w razie smierci przysposabiajacego.
§ 3. W sprawie o zaprzeczenie ojcostwa lub o uniewaznienie uznania dziecka postepowanie umarza sie w razie smierci dziecka. W sprawie o ustalenie ojcostwa postepowanie umarza sie, jezeli dziecko bylo pozwanym albo powodem i nie pozostawilo zstepnych.
§ 4. Postepowanie o ustalenie ojcostwa zawiesza sie w razie smierci dziecka bedacego powodem, jezeli dziecko pozostawilo zstepnych. Sad umorzy postepowanie, jezeli zstepni powoda nie zglosza w ciagu szesciu miesiecy po wydaniu postanowienia o zawieszeniu wniosku o podjecie postepowania.

Art. 457. W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa lub o uniewaznienie uznania dziecka odpis pozwu dorecza sie prokuratorowi i zawiadamia sie go o terminach rozprawy.

Art. 458. § 1. W sprawach objetych przepisami dzialu niniejszego stosuje sie odpowiednio przepisy art. 426, 429, 431, 434 i 435.
§ 2. Jezeli jednoczesnie z ustaleniem ojcostwa dochodzi sie zwiazanych z tym roszczen majatkowych, do czesci postepowania dotyczacych tych roszczen nie stosuje sie przepisow art. 429 i 456. W razie smierci pozwanego postepowanie w czesci dotyczacej roszczen majatkowych zawiesza sie do czasu prawomocnego rozstrzygniecia sprawy o ustalenie ojcostwa, po czym moze ono byc podjete z udzialem nastepcow prawnych zmarlego lub kuratora spadku.

DZIAL III .(293) POSTEPOWANIE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH

Rozdzial 1. Przepisy ogolne

Art. 459. Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sie w sprawach z zakresu prawa pracy, a takze w sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych.

Art. 460. § 1. (294) Zdolnosc sadowa i procesowa ma takze pracodawca, chociazby nie posiadal osobowosci prawnej, a w sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych zdolnosc te ma organ rentowy.
§ 2. W razie potrzeby ustanowienia dla strony kuratora, postanowienie, o ktorym mowa w art. 69, moze zapasc rowniez z urzedu.

Art. 461. § 1. Powodztwo w sprawach z zakresu prawa pracy moze byc wytoczone badz przed sad wlasciwosci ogolnej pozwanego, badz przez sad, w ktorego okregu praca jest, byla lub miala byc wykonywana, badz tez przed sad, w ktorego okregu znajduje sie zaklad pracy.
§ 11. (295) Do wlasciwosci sadow rejonowych, bez wzgledu na wartosc przedmiotu sporu, naleza sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskutecznosci wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrocenie do pracy i przywrocenie poprzednich warunkow pracy lub placy oraz lacznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszajacego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiazania stosunku pracy, a takze sprawy dotyczace kar porzadkowych i swiadectwa pracy oraz roszczenia z tym zwiazane.
§ 2. (296) W sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych wlasciwy do rozpoznania sprawy jest sad, w ktorego okregu ma miejsce zamieszkania strona odwolujaca sie od decyzji wydanej przez organ rentowy, chyba ze przepis odrebny stanowi inaczej.
§ 21. (297) W sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych, w ktorych wniesiono odwolanie od decyzji Zakladu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji, wojskowego organu emerytalnego albo organu emerytalnego wlasciwego w stosunku do funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej, wlasciwy jest sad, w ktorego okregu ma siedzibe ten organ.
§ 22. (298) W sprawach, w ktorych nie mozna okreslic wlasciwosci sadu wedlug przepisow paragrafow poprzedzajacych, jak rowniez w sprawach, w ktorych ubezpieczony zamieszkaly na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje swiadczenie wyplacane przez wyznaczona przez Prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych jednostke organizacyjna tego Zakladu, wlasciwy jest sad, w ktorego okregu ma siedzibe organ rentowy.
§ 3. Sad wlasciwy moze na zgodny wniosek stron przekazac sprawe do rozpoznania innemu sadowi rownorzednemu, rozpoznajacemu sprawy z zakresu prawa pracy lub ubezpieczen spolecznych, jezeli przemawiaja za tym wzgledy celowosci. Postanowienie w tym przedmiocie moze zapasc na posiedzeniu niejawnym. Sad, ktoremu sprawa zostala przekazana, jest zwiazany postanowieniem sadu przekazujacego.

Art. 462. (299) W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych organizacje spoleczne, o ktorych mowa w art. 61, a takze inspektorzy pracy w zakresie okreslonym w art. 631, moga powodowac wszczecie postepowania na rzecz pracownikow oraz ubezpieczonych. Przepisy art. 61-63 stosuje sie odpowiednio.

Art. 463. (300) (uchylony).

Art. 464. § 1. Odrzucenie pozwu nie moze nastapic z powodu niedopuszczalnosci drogi sadowej, gdy do rozpoznania sprawy wlasciwy jest inny organ. W tym wypadku sad przekaze mu sprawe. Postanowienie sadu o przekazaniu sprawy moze zapasc na posiedzeniu niejawnym. Jezeli jednak organ ten uprzednio uznal sie za niewlasciwy, sad rozpozna sprawe.
§ 2. Wniesienie do sadu pozwu, przekazanego nastepnie stosownie do paragrafu poprzedzajacego, wywoluje skutki, jakie ustawa wiaze z wytoczeniem powodztwa.

Art. 465. § 1. (301) Pelnomocnikiem pracownika lub ubezpieczonego moze byc rowniez przedstawiciel zwiazku zawodowego lub inspektor pracy albo pracownik zakladu pracy, w ktorym mocodawca jest lub byl zatrudniony, a ubezpieczonego - takze przedstawiciel organizacji zrzeszajacej emerytow i rencistow.
§ 2. Do odbioru naleznosci zasadzonych na rzecz pracownika lub ubezpieczonego jest wymagane pelnomocnictwo szczegolne, udzielone po powstaniu tytulu egzekucyjnego.

Art. 466. (302) Pracownik lub ubezpieczony dzialajacy bez adwokata lub radcy prawnego moze zglosic w sadzie wlasciwym ustnie do protokolu powodztwo oraz tresc srodkow odwolawczych i innych pism procesowych.

Art. 467. § 1. Niezwlocznie po wniesieniu sprawy przewodniczacy lub wyznaczony przez niego sedzia dokonuje jej wstepnego badania.
§ 2. Wstepne badanie sprawy polega na ustaleniu, czy pismo wszczynajace postepowanie sadowe spelnia niezbedne wymagania, pozwalajace nadac mu dalszy bieg, oraz na podjeciu czynnosci umozliwiajacych rozstrzygniecie sprawy na pierwszym posiedzeniu.
§ 3. Po wstepnym badaniu sprawy przewodniczacy wzywa do usuniecia brakow formalnych pisma tylko wowczas, gdy braki te nie dadza sie usunac w toku czynnosci wyjasniajacych.
§ 4. (303) Jezeli w toku wstepnego badania sprawy z zakresu ubezpieczen spolecznych okaze sie, ze wystepuja istotne braki w materiale, a przeprowadzenie jego uzupelnienia w postepowaniu sadowym byloby polaczone ze znacznymi trudnosciami, przewodniczacy lub wyznaczony przez niego sedzia moze zwrocic organowi rentowemu akta sprawy w celu uzupelnienia materialu sprawy. To samo dotyczy wypadku, w ktorym decyzja organu rentowego nie zawiera:
1) podstawy prawnej i faktycznej,
2) wskazania sposobu wyliczenia swiadczenia,
3) stosownego pouczenia o skutkach prawnych decyzji i trybie jej zaskarzenia.

Art. 468. § 1. Sad podejmie czynnosci wyjasniajace, jezeli przemawiaja za tym wyniki wstepnego badania sprawy, a takze gdy sprawa nie byla przedmiotem postepowania przed komisja pojednawcza, chyba ze czynnosci te nie przyspiesza postepowania lub sa oczywiscie niecelowe z innych przyczyn.
§ 2. Czynnosci wyjasniajace maja na celu:
1) usuniecie brakow formalnych pism procesowych, w tym w szczegolnosci dokladniejsze okreslenie zgloszonych zadan,
2) w sprawach z zakresu prawa pracy - wyjasnienie stanowisk stron oraz sklonienie ich do pojednania i zawarcia ugody,
3) ustalenie, jakie z istotnych dla rozstrzygniecia sprawy okolicznosci sa sporne miedzy stronami oraz czy i jakie dowody nalezy przeprowadzic w celu ich wyjasnienia,
4) wyjasnienie innych okolicznosci, majacych znaczenie dla prawidlowego i szybkiego rozstrzygniecia sprawy.
§ 3. Czynnosci wyjasniajace przeprowadza sie bez udzialu lawnikow.
§ 4. Postanowienie okreslajace srodki dowodowe i fakty podlegajace stwierdzeniu moze zapasc na posiedzeniu niejawnym.

Art. 469. Sad uzna zawarcie ugody, cofniecie pozwu, sprzeciwu lub srodka odwolawczego oraz zrzeczenie sie lub ograniczenie roszczenia za niedopuszczalne takze wowczas, gdyby czynnosc ta naruszala sluszny interes pracownika lub ubezpieczonego.

Art. 470. W razie podjecia czynnosci wyjasniajacych lub zarzadzenia osobistego stawiennictwa na rozprawe, strona pozwana powinna byc reprezentowana przez osobe obeznana ze stanem faktycznym sprawy i uprawniona do zawarcia ugody.

Art. 471. Termin rozprawy powinien byc wyznaczony tak, aby od daty zakonczenia czynnosci wyjasniajacych, a jezeli nie podjeto tych czynnosci - od daty wniesienia pozwu lub odwolania, do rozprawy nie uplynelo wiecej niz dwa tygodnie, chyba ze zachodza nie dajace sie usunac przeszkody.

Art. 472. § 1. Sad moze wzywac strony, swiadkow, bieglych lub inne osoby w sposob, ktory uzna za najbardziej celowy, nawet z pominieciem sposobow przewidzianych przez przepisy ogolne, jezeli uzna to za niezbedne do przyspieszenia rozpoznania sprawy. Dotyczy to rowniez doreczen oraz zarzadzen majacych na celu przygotowanie rozprawy, zwlaszcza zas zadania przedstawienia niezbednych do rozstrzygniecia sprawy akt osobowych i innych dokumentow.
§ 2. Wezwanie i doreczenie dokonane w powyzszy sposob wywoluje skutki przewidziane w Kodeksie, jezeli jest niewatpliwe, ze doszlo ono do wiadomosci adresata.

Art. 473. (304) § 1. W sprawach przewidzianych w niniejszym dziale nie stosuje sie przepisow ograniczajacych dopuszczalnosc dowodu ze swiadkow i z przesluchania stron.
§ 2. Opinie dotyczace oceny niezdolnosci do pracy lub niezdolnosci do samodzielnej egzystencji wydaje biegly - lekarz legitymujacy sie swiadectwem potwierdzajacym umiejetnosci w zakresie orzecznictwa lekarskiego, uzyskanym w trybie okreslonym w przepisach o zawodzie lekarza dla swiadectw potwierdzajacych posiadanie umiejetnosci z zakresu wezszych dziedzin medycyny.

Art. 474. W razie stwierdzenia w toku rozpoznania sprawy powaznego uchybienia przepisom prawa przez zaklad pracy lub organ rentowy, sad zwraca na nie uwage wlasciwemu organowi, a w razie potrzeby zawiadamia o tym prokuratora.

Art. 475. (305) Jezeli strona bez usprawiedliwionych powodow nie wykona w toku postepowania postanowien lub zarzadzen, sad moze skazac ja na grzywne wedlug przepisow o karach za niestawiennictwo swiadka i odmowic przyznania kosztow lub zastosowac jeden z tych srodkow; nie moze jednak nakazac przymusowego sprowadzenia jej do sadu. Gdy strona ta jest jednostka organizacyjna, grzywnie podlega pracownik odpowiedzialny za wykonanie postanowien lub zarzadzen, a w razie niewyznaczenia takiego pracownika lub niemoznosci jego ustalenia - kierownik tej jednostki.

Art. 4751. (306) Przepisow art. 466, 467, 468, 470 i 471 nie stosuje sie do skargi kasacyjnej i do postepowania przed Sadem Najwyzszym, wywolanego jej wniesieniem.

Art. 476. § 1. Przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie sie sprawy:
1) o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim zwiazane,
11) (307) o ustalenie istnienia stosunku pracy, jezeli laczacy strony stosunek prawny, wbrew zawartej miedzy nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,
2) o roszczenia z innych stosunkow prawnych, do ktorych z mocy odrebnych przepisow stosuje sie przepisy prawa pracy,
3) o odszkodowania dochodzone od zakladu pracy na podstawie przepisow o swiadczeniach z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych.
§ 2. Przez sprawy z zakresu ubezpieczen spolecznych rozumie sie sprawy, w ktorych wniesiono odwolanie od decyzji organow rentowych, dotyczacych:
1) ubezpieczen spolecznych i ubezpieczenia rodzinnego,
2) emerytur i rent,
3) (308) (uchylony),
4) innych swiadczen w sprawach nalezacych do wlasciwosci Zakladu Ubezpieczen Spolecznych,
5) (309) odszkodowan przyslugujacych w razie wypadkow i chorob pozostajacych w zwiazku ze sluzba wojskowa albo sluzba w Policji lub Sluzbie Wieziennej.
§ 3. (310) Przez sprawy z zakresu ubezpieczen spolecznych rozumie sie takze sprawy wszczete na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we wlasciwym terminie, a takze sprawy, w ktorych wniesiono odwolanie od orzeczenia wojewodzkiego zespolu do spraw orzekania o stopniu niepelnosprawnosci oraz sprawy o roszczenia ze stosunkow prawnych miedzy czlonkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami.
§ 4. (311) Przez organy rentowe rozumie sie:
1) (312) jednostki organizacyjne Zakladu Ubezpieczen Spolecznych okreslone w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych, wlasciwe do wydawania decyzji w sprawach swiadczen,
2) kolejowe jednostki organizacyjne,
3) wojskowe organy emerytalne oraz organy emerytalne resortow spraw wewnetrznych i sprawiedliwosci, a takze inne organy wojskowe i organy resortow spraw wewnetrznych i sprawiedliwosci,
- wlasciwe do wydawania decyzji w sprawach, o ktorych mowa w § 2, a takze Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego.
§ 5. Przez uzyte w niniejszym dziale okreslenie
1) pracownik - rozumie sie rowniez:
a) czlonka rolniczej spoldzielni produkcyjnej, osobe swiadczaca prace na podstawie umowy o prace nakladcza oraz czlonkow rodziny i spadkobiercow pracownika, czlonka rolniczej spoldzielni produkcyjnej i osoby swiadczacej prace na podstawie umowy o prace nakladcza, a takze inne osoby, ktorym z mocy odrebnych przepisow przysluguja roszczenia z zakresu prawa pracy,
b) osobe dochodzaca od zakladu pracy odszkodowania lub ustalenia uprawnien do swiadczen na podstawie przepisow o swiadczeniach z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych,
2) ubezpieczony - rozumie sie osobe ubiegajaca sie o:
a) swiadczenie z ubezpieczen spolecznych lub z ubezpieczenia rodzinnego albo o emeryture lub rente,
b) ustalenie istnienia badz nieistnienia obowiazku ubezpieczenia, jego zakresu lub wymiaru skladki z tego tytulu,
c) (313) swiadczenia w sprawach nalezacych do wlasciwosci Zakladu Ubezpieczen Spolecznych,
d) (314) odszkodowanie przyslugujace w razie wypadku i choroby pozostajacej w zwiazku ze sluzba wojskowa albo sluzba w Policji lub w Sluzbie Wieziennej.

Rozdzial 2. Postepowanie w sprawach z zakresu prawa pracy

Art. 477. (315) W postepowaniu wszczetym z powodztwa pracownika wezwania do udzialu w sprawie, o ktorym mowa w art. 194 § 1 i § 3, sad moze dokonac rowniez z urzedu. Przewodniczacy poucza pracownika o roszczeniach wynikajacych z przytoczonych przez niego faktow.

Art. 4771. (316) Jezeli pracownik dokonal wyboru jednego z przyslugujacych mu alternatywnie roszczen, a zgloszone roszczenie okaze sie nieuzasadnione, sad moze z urzedu uwzglednic inne roszczenie alternatywne.

Art. 4772. § 1. Zasadzajac naleznosc pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, sad z urzedu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalnosci w czesci nie przekraczajacej pelnego jednomiesiecznego wynagrodzenia pracownika. Przepis art. 334 § 4 i art. 335 § 1 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio; nie stosuje sie przepisu art. 335 § 2.
§ 2. Uznajac wypowiedzenie umowy o prace za bezskuteczne, sad na wniosek pracownika moze w wyroku nalozyc na zaklad pracy obowiazek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy.

Art. 4773-4775. (317) (skreslone).

Art. 4776. (318) § 1. Wyrok sadu pierwszej instancji zasadzajacy swiadczenia na rzecz pracownika lub czlonkow jego rodziny, w stosunku do ktorego sad drugiej instancji oddalil apelacje zakladu pracy, podlega natychmiastowemu wykonaniu takze w czesci, w ktorej sad nie nadal mu rygoru natychmiastowej wykonalnosci na podstawie art. 4772.
§ 2. Przepis § 1 stosuje sie rowniez do wyrokow sadu drugiej instancji zasadzajacych swiadczenia na rzecz pracownika lub czlonkow jego rodziny.
§ 3. Sad drugiej instancji nadaje z urzedu wyrokowi, o ktorym mowa w § 1 i 2, klauzule wykonalnosci w dniu ogloszenia wyroku i wyrok zaopatrzony klauzula wydaje uprawnionemu.

Art. 4777. (319) Przepisow art. 464, 467, 468, 470-473 nie stosuje sie w sprawach, w ktorych pracownik jest strona pozwana.

Rozdzial 3. Postepowanie w sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych

Art. 4778. (320) § 1. Do wlasciwosci sadow okregowych naleza sprawy z zakresu ubezpieczen spolecznych, z wyjatkiem spraw, dla ktorych zastrzezona jest wlasciwosc sadow rejonowych.
§ 2. Do wlasciwosci sadow rejonowych naleza sprawy:
1) (321) o zasilek chorobowy, wyrownawczy, opiekunczy, macierzynski, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasilku rodzinnego,
2) o swiadczenie rehabilitacyjne,
3) (322) o odszkodowanie z tytulu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostajacej w zwiazku z czynna sluzba wojskowa albo sluzba w Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Sluzbie Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Strazy Granicznej, Biurze Ochrony Rzadu, Sluzbie Wieziennej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzbie Celnej,
4) (323) o ustalenie niepelnosprawnosci lub stopnia niepelnosprawnosci,
5) (324) (uchylony),
6) o swiadczenie z tytulu funduszu alimentacyjnego.

Art. 4779. § 1. Odwolania od decyzji organow rentowych wnosi sie na pismie do organu, ktory wydal decyzje, lub do protokolu sporzadzonego przez ten organ, w terminie miesiaca od doreczenia odpisu decyzji.
§ 2. Organ rentowy, o ktorym mowa w § 1, przekazuje niezwlocznie odwolanie wraz z aktami sprawy do sadu z zachowaniem przepisow odrebnych. Organ ten, jezeli uzna odwolanie w calosci za sluszne, moze zmienic lub uchylic zaskarzona decyzje. W tym wypadku odwolaniu nie nadaje sie dalszego biegu.
§ 21. (325) Jezeli w odwolaniu od decyzji organu rentowego wskazano nowe okolicznosci dotyczace niezdolnosci do pracy lub niezdolnosci do samodzielnej egzystencji, ktore powstaly po dniu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, od ktorego nie wniesiono sprzeciwu lub orzeczenia komisji lekarskiej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, organ rentowy nie przekazuje odwolania do sadu, lecz kieruje do lekarza orzecznika do ponownego rozpatrzenia. Organ rentowy uchyla poprzednia decyzje, rozpatruje nowe okolicznosci i wydaje nowa decyzje, od ktorej przysluguje odwolanie do sadu. Przepis ten stosuje sie takze wowczas, gdy nie mozna ustalic daty powstania wskazanych w odwolaniu nowych okolicznosci.
§ 3. Sad odrzuci odwolanie wniesione po uplywie terminu, chyba ze przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastapilo z przyczyn niezaleznych od odwolujacego sie.
§ 31. (326) Sad odrzuci odwolanie w sprawie o swiadczenie z ubezpieczen spolecznych, do ktorego prawo jest uzaleznione od stwierdzenia niezdolnosci do pracy lub niezdolnosci do samodzielnej egzystencji, a podstawe do wydania decyzji stanowi orzeczenie lekarza orzecznika Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, jezeli osoba zainteresowana nie wniosla sprzeciwu od tego orzeczenia do komisji lekarskiej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych i odwolanie jest oparte wylacznie na zarzutach dotyczacych tego orzeczenia. Jezeli odwolanie opiera sie takze na zarzucie nierozpatrzenia wniesionego po terminie sprzeciwu od tego orzeczenia, a wniesienie sprzeciwu po terminie nastapilo z przyczyn niezaleznych od osoby zainteresowanej, sad uchyla decyzje, przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania organowi rentowemu i umarza postepowanie. W takim przypadku organ rentowy kieruje sprzeciw do rozpatrzenia do komisji lekarskiej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych.
§ 32. (327) W przypadkach, o ktorych mowa w § 31, postanowienie sadu moze zapasc na posiedzeniu niejawnym.
§ 4. Jezeli organ rentowy nie wydal decyzji w terminie dwoch miesiecy, liczac od dnia zgloszenia roszczenia w sposob przepisany, odwolanie mozna wniesc w kazdym czasie po uplywie tego terminu.
§ 5. Ubezpieczony moze rowniez wniesc odwolanie - z wylaczeniem odwolania, o ktorym mowa w § 4 - do protokolu w sadzie wlasciwym do rozpoznania sprawy albo w sadzie wlasciwym dla jego miejsca zamieszkania.
§ 6. Sad, do ktorego wniesiono odwolanie, niezwlocznie przekazuje protokol organowi, od ktorego pochodzi zaskarzona decyzja, chyba ze sad ten jest wlasciwy do jego rozpoznania. W takim wypadku przewodniczacy niezwlocznie zazada akt sprawy i nada bieg odwolaniu, przesylajac odpis protokolu organowi, od ktorego pochodzi zaskarzona decyzja.

Art. 47710. § 1. Odwolanie powinno zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji, okreslenie i zwiezle uzasadnienie zarzutow i wnioskow oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pelnomocnika.
§ 2. Jezeli ubezpieczony zglosil nowe zadanie, dotychczas nie rozpoznane przez organ rentowy, sad przyjmuje to zadanie do protokolu i przekazuje go do rozpoznania organowi rentowemu.

Art. 47711. § 1. Stronami sa ubezpieczony, inna osoba, ktorej praw i obowiazkow dotyczy zaskarzona decyzja, organ rentowy i zainteresowany.
§ 2. Zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiazki zaleza od rozstrzygniecia sprawy. Jezeli osoba taka nie zostala wezwana do udzialu w sprawie przed organem rentowym, sad wezwie ja do udzialu w postepowaniu badz z urzedu, badz na jej wniosek lub na wniosek jednej ze stron.

Art. 47712. Nie jest dopuszczalne zawarcie ugody.

Art. 47713. Zmiana przez organ rentowy zaskarzonej decyzji przed rozstrzygnieciem sprawy przez sad - przez wydanie decyzji uwzgledniajacej w calosci lub w czesci zadanie strony - powoduje umorzenie postepowania w calosci lub w czesci. Poza tym zmiana lub wykonanie decyzji nie ma wplywu na bieg sprawy.

Art. 47714. § 1. Sad oddala odwolanie, jezeli nie ma podstaw do jego uwzglednienia.
§ 2. W razie uwzglednienia odwolania sad zmienia zaskarzona decyzje w calosci lub w czesci i orzeka co do istoty sprawy.
§ 3. Jezeli odwolanie wniesiono w zwiazku z niewydaniem decyzji przez organ rentowy, sad w razie uwzglednienia odwolania zobowiazuje organ rentowy do wydania decyzji w okreslonym terminie, zawiadamiajac o tym organ nadrzedny, lub orzeka co do istoty sprawy.
§ 4. (328) W sprawie o swiadczenie z ubezpieczen spolecznych, do ktorego prawo jest uzaleznione od stwierdzenia niezdolnosci do pracy lub niezdolnosci do samodzielnej egzystencji, a podstawe do wydania decyzji stanowi orzeczenie lekarza orzecznika Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub orzeczenie komisji lekarskiej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych i odwolanie od decyzji opiera sie wylacznie na zarzutach dotyczacych tego orzeczenia, sad nie orzeka co do istoty sprawy na podstawie nowych okolicznosci dotyczacych stwierdzenia niezdolnosci do pracy lub niezdolnosci do samodzielnej egzystencji, ktore powstaly po dniu zlozenia odwolania od tej decyzji. W tym przypadku sad uchyla decyzje, przekazuje sprawe do rozpoznania organowi rentowemu i umarza postepowanie.

Art. 47714a. (329) Sad drugiej instancji uchylajac wyrok i poprzedzajaca go decyzje organu rentowego moze sprawe przekazac do ponownego rozpoznania bezposrednio organowi rentowemu.

Art. 47715. (330) (skreslony).

Art. 47716. (331) Przepisy art. 4779 § 21 i § 3, art. 47712 oraz art. 47714 § 4 stosuje sie odpowiednio w sprawach o swiadczenia z ubezpieczenia spolecznego rolnikow.

DZIAL IV. POSTEPOWANIE W SPRAWACH O NARUSZENIE POSIADANIA

Art. 478. W sprawach o naruszenie posiadania sad bada jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie rozpoznajac samego prawa ani dobrej wiary pozwanego.

Art. 479. W sprawach o naruszenie posiadania powodztwo wzajemne nie jest dopuszczalne.

DZIAL IVA. (332) POSTEPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

Rozdzial 1. (333) Przepisy ogolne

Art. 4791. (334) § 1. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie w sprawach ze stosunkow cywilnych miedzy przedsiebiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich dzialalnosci gospodarczej (sprawy gospodarcze). Zaprzestanie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez ktorakolwiek ze stron stosunku cywilnego po jego powstaniu nie wylacza zastosowania przepisow niniejszego dzialu.
§ 2. Sprawami gospodarczymi, w rozumieniu niniejszego dzialu, sa takze sprawy:
1) ze stosunku spolki oraz dotyczace roszczen, o ktorych mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks spolek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z pozn. zm.),
2) przeciwko przedsiebiorcom o zaniechanie naruszania srodowiska i przywrocenie do stanu poprzedniego lub naprawienie szkody z tym zwiazanej oraz zakazanie lub ograniczenie dzialalnosci zagrazajacej srodowisku,
3) nalezace do wlasciwosci sadow na podstawie przepisow o ochronie konkurencji, prawa energetycznego, prawa telekomunikacyjnego, prawa pocztowego oraz przepisow o transporcie kolejowym,
4) przeciwko przedsiebiorcom o uznanie postanowien wzorca umowy za niedozwolone.

Art. 4791a. (335) W sprawach gospodarczych rozpoznawanych wedlug przepisow niniejszego dzialu, przepisy o innych postepowaniach odrebnych stosuje sie w zakresie, w ktorym nie sa one sprzeczne z przepisami tego dzialu.

Art. 4792. (336) § 1. Przedsiebiorca jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebedaca osoba prawna, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna, prowadzaca we wlasnym imieniu dzialalnosc gospodarcza lub zawodowa.
§ 2. Przepisow niniejszego dzialu nie stosuje sie w sprawach dotyczacych dzialalnosci wytworczej osob fizycznych w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierzat, ogrodnictwa, warzywnictwa, lesnictwa i rybactwa srodladowego, a takze wynajmowania przez rolnikow pokoi, sprzedazy posilkow domowych i swiadczenia w gospodarstwach rolnych innych uslug zwiazanych z pobytem turystow.

Art. 4793. (337) (uchylony).

Art. 4794. (338) § 1. Przepis art. 34 ma zastosowanie rowniez w sprawach o zawarcie umowy, ustalenie jej tresci oraz o zmiane umowy.
§ 2. W toku postepowania nie mozna wystepowac z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Jednakze w razie zmiany okolicznosci powod moze zadac, zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego wartosci lub innego przedmiotu, a w sprawach o swiadczenie powtarzajace sie moze nadto rozszerzyc zadanie pozwu o swiadczenia za dalsze okresy. Przepisow art. 194-196 i art. 198 nie stosuje sie.
§ 3. Przepisow art. 5, art. 177 § 1 pkt 5, art. 178, art. 205, art. 212 zdanie drugie i trzecie, art. 4921 § 1, art. 499 pkt 4 i art. 5021 § 1 nie stosuje sie.

Art. 4795. (339) (skreslony).

Art. 4796. (340) Organizacje przedsiebiorcow, za zgoda zrzeszonego w nich przedsiebiorcy, moga wziac udzial w toczacym sie postepowaniu, w ktorym przedsiebiorca ten wystepuje w charakterze strony. Art. 62 i 63 stosuje sie odpowiednio.

Art. 4796a. (341) § 1. Jezeli przepisy odrebne przyznaja okreslonym podmiotom, ktore nie uczestnicza w sprawie, uprawnienie do przedstawiania sadowi istotnego dla sprawy pogladu, do podmiotow tych stosuje sie odpowiednio art. 63. Jednak na wniosek podmiotu uprawnionego sad moze zezwolic, aby poglad zostal przedstawiony takze ustnie na rozprawie.
§ 2. Na wniosek podmiotu uprawnionego sad udostepnia akta sprawy w zakresie niezbednym do przedstawienia pogladu.

Art. 4797. (342) (uchylony).

Art. 4798. (343) Pelnomocnikiem zagranicznego przedsiebiorcy moze byc rowniez pelnomocnik ustanowiony do reprezentowania tego przedsiebiorcy wobec polskich organow administracji publicznej, na podstawie przepisow o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzialalnosci gospodarczej w zakresie drobnej wytworczosci przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, a takze banki.

Art. 4798a. (344) § 1. Jezeli pismo wszczynajace postepowanie nie moze otrzymac prawidlowego biegu wskutek niezachowania warunkow formalnych, przewodniczacy zwraca stronie pismo bez wzywania do jego poprawienia lub uzupelnienia. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokladnosci nie stanowia przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie wlasciwym.
§ 2. Zarzadzenie o zwrocie pisma powinno zawierac wskazanie brakow, jakimi pismo bylo dotkniete, oraz pouczenie o skutkach jego ponownego wniesienia.
§ 3. W terminie tygodniowym od dnia doreczenia zarzadzenia o zwrocie pisma strona moze wniesc je ponownie. Jezeli pismo to nie jest dotkniete brakami, wywoluje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie nastepuje w razie kolejnego zwrotu pisma, chyba ze zwrot nastapil na skutek brakow uprzednio niewskazanych.
§ 4. Przepisu § 2 w zakresie pouczenia o skutkach ponownego wniesienia pisma i przepisu § 3 nie stosuje sie w wypadku, gdy strona reprezentowana jest przez adwokata, radce prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorie Generalna Skarbu Panstwa.
§ 5. Inne pisma procesowe zlozone w postepowaniu przed sadem pierwszej instancji, ktore nie moga otrzymac prawidlowego biegu wskutek niezachowania warunkow formalnych, wniesione przez strone reprezentowana przez adwokata, radce prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorie Generalna Skarbu Panstwa podlegaja zwrotowi bez wzywania do ich poprawienia lub uzupelnienia. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zaplaty, sprzeciw od nakazu zaplaty sad odrzuca.
§ 6. W wypadkach, o ktorych mowa w § 1 i 5, zarzadzenia moze wydac takze referendarz sadowy.

Art. 4799. § 1. (345) W toku sprawy strona reprezentowana przez adwokata, radce prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorie Generalna Skarbu Panstwa jest obowiazana doreczac odpisy pism procesowych z zalacznikami bezposrednio stronie przeciwnej. Do pisma procesowego wniesionego do sadu strona dolacza dowod doreczenia drugiej stronie odpisu pisma albo dowod wyslania go przesylka polecona. Pisma, do ktorych nie dolaczono dowodu doreczenia albo dowodu wyslania przesylka polecona, podlegaja zwrotowi bez wzywania do usuniecia tego braku.
§ 2. (346) Przepis § 1 nie dotyczy wniesienia pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zazalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zaplaty, zarzutow od nakazu zaplaty, wniosku o zabezpieczenie powodztwa i skargi o wznowienie postepowania, ktore strona jest obowiazana zlozyc w sadzie z odpisami dla strony przeciwnej.

Art. 47910. (347) Sad na wniosek strony zarzadza odbycie posiedzenia lub jego czesci przy drzwiach zamknietych takze wtedy, gdy moga byc ujawnione okolicznosci stanowiace tajemnice jej przedsiebiorstwa.

Art. 47911. (348) Sad umarza postepowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 6, jezeli wniosek o podjecie postepowania nie zostal zgloszony w ciagu szesciu miesiecy od daty postanowienia o zawieszeniu.

Art. 47912. (349) § 1. W pozwie powod jest obowiazany podac wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powolywania ich w toku postepowania, chyba ze wykaze, ze ich powolanie w pozwie nie bylo mozliwe albo ze potrzeba powolania wynikla pozniej. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny byc powolane w terminie dwutygodniowym od dnia, w ktorym powolanie ich stalo sie mozliwe lub wynikla potrzeba ich powolania.
§ 2. Powod powinien dolaczyc do pozwu odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spelnienia zadania wraz z dowodem doreczenia albo wyslania go pozwanemu przesylka polecona oraz odpisy pism swiadczacych o probie wyjasnienia spornych kwestii w drodze rokowan.
§ 3. W razie niezlozenia odpisu wezwania do dobrowolnego spelnienia zadania lub reklamacji wraz z dowodem doreczenia albo wyslania go pozwanemu przesylka polecona, stosuje sie przepis art. 4798a.
§ 4. Niezaleznie od wyniku sprawy sad moze obciazyc kosztami procesu w calosci lub w czesci te strone, ktora przez zaniechanie czynnosci wymienionych w § 2 przyczynila sie do zbednego wytoczenia sprawy lub wadliwego okreslenia jej zakresu.

Art. 47913. § 1. (350) Sad moze uznac za niedopuszczalne cofniecie pozwu, zrzeczenie sie lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okolicznosci sprawy wskazuja, ze wymienione czynnosci sa wynikiem niedozwolonych praktyk ograniczajacych konkurencje lub samodzielnosc przedsiebiorcow, albo gdy wymaga tego ochrona produkcji nalezytej jakosci.
§ 2. (351) Sad uzna ugode zawarta przez strony za niedopuszczalna tylko wtedy, gdy jej tresc jest niezgodna z prawem lub sprzeczna z zasadami wspolzycia spolecznego albo zmierza do obejscia prawa, a takze wtedy, gdy wymaga tego ochrona srodowiska lub ochrona produkcji nalezytej jakosci.

Art. 47914. (352) § 1. W sprawach, w ktorych sad nie wydal nakazu zaplaty w postepowaniu nakazowym lub upominawczym, pozwany jest obowiazany do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie dwutygodniowym od dnia otrzymania pozwu. Odpowiedz na pozew wniesiona po terminie podlega zwrotowi.
§ 2. W odpowiedzi na pozew pozwany jest obowiazany podac wszystkie twierdzenia, zarzuty oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powolywania ich w toku postepowania, chyba ze wykaze, ze ich powolanie w odpowiedzi na pozew nie bylo mozliwe albo ze potrzeba powolania wynikla pozniej. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny byc powolane w terminie dwutygodniowym od dnia, w ktorym powolanie ich stalo sie mozliwe lub powstala potrzeba ich powolania. Przepis art. 47912 § 4 stosuje sie odpowiednio.
§ 3. Powodztwo wzajemne jest niedopuszczalne.
§ 4. Do potracenia w toku postepowania moga byc przedstawione tylko wierzytelnosci udowodnione dokumentami.

Art. 47914a. (353) Do zarzutow lub sprzeciwu od nakazu zaplaty przepis art. 47914 § 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 47914b. (354) Dowod z przesluchania stron sad moze dopuscic jedynie na wniosek. Przepisy art. 47912 § 1 i art. 47914 § 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 47915. (355) (skreslony).

Art. 47916. Sad powinien dazyc do wydania wyroku w sprawie w terminie trzech miesiecy od daty zlozenia pozwu. Sprawy o zawarcie, zmiane i rozwiazanie umowy oraz o ustalenie jej tresci powinny byc rozpoznawane w pierwszej kolejnosci.

Art. 47917. (356) § 1. Sad moze wydac wyrok na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uznal powodztwo oraz gdy po zlozeniu przez strony pism procesowych i dokumentow, w tym rowniez po wniesieniu zarzutow lub sprzeciwu od nakazu zaplaty albo sprzeciwu od wyroku zaocznego, sad uzna - majac na wzgledzie caloksztalt przytoczonych twierdzen, zgloszonych wnioskow dowodowych i zarzutow - ze przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne.
§ 2. Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym jest niedopuszczalne, jezeli strona w pierwszym pismie procesowym zlozyla wniosek o przeprowadzenie rozprawy, chyba ze pozwany uznal powodztwo.
§ 3. W przypadkach, o ktorych mowa w § 1, postanowienia dowodowe sad wydaje na posiedzeniu niejawnym.

Art. 47918. § 1. (357) (skreslony).
§ 2. Sad moze wydac wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany nie zlozyl odpowiedzi na pozew.
§ 3. (358) Do sprzeciwu od wyroku zaocznego przepis art. 47914 § 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 47919. § 1. Wyroki, o ktorych mowa w art. 47917 i art. 47918, wiaza sad od chwili podpisania sentencji.
§ 2. Wyroki wymienione w § 1 sad z urzedu dorecza obu stronom z pouczeniem o przyslugujacych im srodkach zaskarzenia.

Art. 47919a. (359) W sprawach o roszczenia pieniezne albo swiadczenia innych rzeczy zamiennych wyrok sadu pierwszej instancji z chwila wydania stanowi tytul zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalnosci. Kwota zasadzona wyrokiem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sume, ktorej zlozenie przez dluznika do depozytu sadowego wystarczy do zabezpieczenia. Jezeli wyrok zobowiazuje do wydania rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy zlozenie sumy rownej wartosci przedmiotu sporu. Przepis art. 492 § 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 47920. (360) (skreslony).

Art. 47921. (361) (skreslony).

Art. 47922. Po uplywie dwoch lat od uprawomocnienia sie wyroku nie mozna zadac wznowienia postepowania, chyba ze strona byla pozbawiona mozliwosci dzialania lub nie byla nalezycie reprezentowana.

Art. 47923-47925. (362) (skreslone).

Art. 47926. (363) (skreslony).

Art. 47927. (364) (skreslony).

Rozdzial 2. (365) Postepowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji

Art. 47928. § 1. (366) Sad Okregowy w Warszawie - sad ochrony konkurencji i konsumentow jest wlasciwy w sprawach:
1) odwolan od decyzji Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow, zwanego w przepisach niniejszego rozdzialu "Prezesem Urzedu",
2) (367) zazalen na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzedu w postepowaniach prowadzonych na podstawie przepisow o ochronie konkurencji i konsumentow lub przepisow odrebnych,
3) zazalen na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzedu w postepowaniu zabezpieczajacym prowadzonym na podstawie przepisow ustawy o ochronie konkurencji i konsumentow,
4) zazalen na postanowienia wydawane w postepowaniu egzekucyjnym prowadzonym w celu wykonania obowiazkow wynikajacych z decyzji i postanowien wydawanych przez Prezesa Urzedu.
§ 2. (368) Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu wnosi sie za jego posrednictwem do sadu ochrony konkurencji i konsumentow w terminie dwutygodniowym od dnia doreczenia decyzji.
§ 3. (369) Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji, przytoczenie zarzutow, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze zawierac wniosek o uchylenie lub zmiane decyzji w calosci lub w czesci.

Art. 47929. § 1. (370) Strona postepowania przed sadem ochrony konkurencji i konsumentow jest Prezes Urzedu oraz podmiot bedacy strona w postepowaniu przed Prezesem Urzedu, a takze wnoszacy zazalenie.
§ 2. (371) W postepowaniu przed sadem ochrony konkurencji i konsumentow moga brac udzial jako uczestnicy podmioty dopuszczone do udzialu w postepowaniu przed Prezesem Urzedu jako podmioty zainteresowane.
§ 3. Pelnomocnikiem Prezesa Urzedu moze byc pracownik Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow.

Art. 47930. (372) W razie wniesienia odwolania od decyzji Prezesa Urzedu, sad ochrony konkurencji i konsumentow moze, na wniosek strony, ktora wniosla odwolanie, wstrzymac wykonanie decyzji do czasu rozstrzygniecia sprawy. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 47931. (373) (utracil moc).

Art. 47931a. (374) § 1. Sad ochrony konkurencji i konsumentow oddala odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu, jezeli nie ma podstaw do jego uwzglednienia.
§ 2. Sad ochrony konkurencji i konsumentow odrzuca odwolanie wniesione po uplywie terminu do jego wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn, a takze wtedy, gdy nie uzupelniono w wyznaczonym terminie brakow odwolania.
§ 3. W razie uwzglednienia odwolania, sad ochrony konkurencji i konsumentow zaskarzona decyzje albo uchyla, albo zmienia w calosci lub w czesci i orzeka co do istoty sprawy.

Art. 47932. § 1. (375) Zazalenie na postanowienie Prezesa Urzedu wnosi sie do sadu ochrony konkurencji i konsumentow w terminie tygodnia od dnia doreczenia tego postanowienia.
§ 2. (376) Przepisy art. 47928 § 2 i § 3 oraz art. 47930 i art. 47931a stosuje sie odpowiednio do zazalen na postanowienia Prezesa Urzedu.

Art. 47933. § 1. (377) W postepowaniu przed sadem ochrony konkurencji i konsumentow chroni sie tajemnice przedsiebiorstwa oraz inne tajemnice podlegajace ochronie na podstawie odrebnych przepisow.
§ 2. (378) Sad ochrony konkurencji i konsumentow moze, w drodze postanowienia, ujawnic stronie postepowania sadowego informacje chronione w postepowaniu przed Prezesem Urzedu jako tajemnica przedsiebiorstwa drugiej strony tylko wtedy, gdy:
1) zmienily sie istotnie okolicznosci bedace podstawa wydania przez Prezesa Urzedu postanowienia ograniczajacego prawo wgladu do materialu dowodowego zalaczonego przez strony do akt sprawy,
2) strona, ktorej tajemnica przedsiebiorstwa jest chroniona, wyrazila zgode.
§ 3. Sad na wniosek strony lub z urzedu moze, w drodze postanowienia, w niezbednym zakresie ograniczyc pozostalym stronom prawo wgladu do materialu dowodowego zalaczonego przez strony do akt sprawy w toku postepowania sadowego, jezeli udostepnienie tego materialu groziloby ujawnieniem tajemnicy przedsiebiorstwa lub innych tajemnic podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepisow.
§ 4. Ograniczenie prawa wgladu do materialu dowodowego, o ktorym mowa w § 3, nie dotyczy Prezesa Urzedu.
§ 5. Na postanowienie, o ktorym mowa w § 2 i 3, nie przysluguje zazalenie.

Art. 47934. (379) (utracil moc).

Art. 47935. (380) § 1. (381) (uchylony).
§ 2. (382) Skarga kasacyjna od orzeczenia sadu drugiej instancji przysluguje niezaleznie od wartosci przedmiotu zaskarzenia.

Rozdzial 3.(383) Postepowanie w sprawach o uznanie postanowien wzorca umowy za niedozwolone

Art. 47936. (384) Sprawy o uznanie postanowien wzorca umowy za niedozwolone naleza do wlasciwosci Sadu Okregowego w Warszawie - sadu ochrony konkurencji i konsumentow.

Art. 47937. W sprawach rozpoznawanych wedlug przepisow niniejszego rozdzialu art. 47912 i art. 47913 nie stosuje sie.

Art. 47938. (385) § 1. Powodztwo w sprawach rozpoznawanych wedlug przepisow niniejszego rozdzialu moze wytoczyc kazdy, kto wedlug oferty pozwanego moglby zawrzec z nim umowe zawierajaca postanowienie, ktorego uznania za niedozwolone zada sie pozwem. Powodztwo moze wytoczyc takze organizacja spoleczna, do ktorej zadan statutowych nalezy ochrona interesow konsumentow, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentow oraz Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow.
§ 2. Powodztwo moze ponadto wytoczyc zagraniczna organizacja wpisana na liste organizacji uprawnionych w panstwach Unii Europejskiej do wszczecia postepowania o uznanie postanowien wzorca umowy za niedozwolone, opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wspolnot Europejskich, jezeli cel jej dzialania uzasadnia wystapienie przez nia z takim zadaniem dotyczacym wzorcow umow stosowanych w Polsce, zagrazajacych interesom konsumentow w panstwie czlonkowskim, w ktorym organizacja ta ma swoja siedzibe.

Art. 47939. Z zadaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone mozna wystapic rowniez wtedy, gdy pozwany zaniechal jego stosowania, jezeli od tego zaniechania nie minelo szesc miesiecy.

Art. 47940. Zaniechanie przez pozwanego, po wytoczeniu powodztwa, stosowania zaskarzonego postanowienia wzorca umownego nie ma wplywu na bieg postepowania.

Art. 47941. W sprawach o uznanie postanowien wzorca umowy za niedozwolone sad nie moze wydac wyroku tylko na podstawie uznania powodztwa. Niedopuszczalne jest tez zawarcie ugody.

Art. 47942. § 1. W razie uwzglednienia powodztwa sad w sentencji wyroku przytacza tresc postanowien wzorca umowy uznanych za niedozwolone i zakazuje ich wykorzystywania.
§ 2. (386) Od wyroku sadu drugiej instancji przysluguje skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego.

Art. 47943. Wyrok prawomocny ma skutek wobec osob trzecich od chwili wpisania uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, o ktorym mowa w art. 47945 § 2.

Art. 47944. § 1. Sad zarzadza publikacje prawomocnego wyroku w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.
§ 2. Koszty opublikowania wyroku, o ktorym mowa w § 1, sa zaliczane do kosztow procesu.

Art. 47945. § 1. Odpis prawomocnego wyroku uwzgledniajacego powodztwo sad przesyla Prezesowi Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow.
§ 2. Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow prowadzi, na podstawie wyrokow, o ktorych mowa w § 1, rejestr postanowien wzorcow umowy uznanych za niedozwolone.
§ 3. Rejestr, o ktorym mowa w § 2, jest jawny.
§ 4. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor rejestru postanowien wzorcow umowy uznanych za niedozwolone.

Rozdzial 4.(387) Postepowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki

Art. 47946. (388) Sad Okregowy w Warszawie - sad ochrony konkurencji i konsumentow jest wlasciwy w sprawach:
1) odwolan od decyzji Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, zwanego w przepisach niniejszego rozdzialu "Prezesem Urzedu",
2) zazalen na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzedu w postepowaniach prowadzonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) lub przepisow odrebnych.

Art. 47947. (389) § 1. Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu wnosi sie za jego posrednictwem do sadu ochrony konkurencji i konsumentow w terminie dwutygodniowym od dnia doreczenia decyzji.
§ 2. (390) Sad ochrony konkurencji i konsumentow odrzuca odwolanie wniesione po uplywie terminu do jego wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn, a takze wtedy, gdy nie uzupelniono w wyznaczonym terminie brakow odwolania.

Art. 47948. § 1. Prezes Urzedu przekazuje niezwlocznie odwolanie wraz z aktami sprawy do sadu.
§ 2. Jezeli Prezes Urzedu uzna odwolanie za sluszne, moze - nie przekazujac akt sadowi - uchylic albo zmienic swoja decyzje w calosci lub w czesci, o czym bezzwlocznie powiadamia strone, przesylajac jej nowa decyzje, od ktorej stronie sluzy odwolanie.

Art. 47949. Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutow, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze zawierac wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w calosci lub w czesci.

Art. 47950. § 1. W sprawach z zakresu regulacji energetyki stronami sa takze Prezes Urzedu i zainteresowany.
§ 2. (391) Zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiazki zaleza od rozstrzygniecia procesu. Jezeli zainteresowany nie zostal wezwany do udzialu w sprawie, sad ochrony konkurencji i konsumentow wezwie go na wniosek strony albo z urzedu.

Art. 47951. Pelnomocnikiem Prezesa Urzedu moze byc pracownik Urzedu Regulacji Energetyki.

Art. 47952. (392) W razie wniesienia odwolania od decyzji Prezesa Urzedu, sad ochrony konkurencji i konsumentow moze, na wniosek strony, ktora wniosla odwolanie, wstrzymac wykonanie decyzji do czasu rozstrzygniecia sprawy. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 47953. (393) § 1. Sad ochrony konkurencji i konsumentow oddala odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu, jezeli nie ma podstaw do jego uwzglednienia.
§ 2. W razie uwzglednienia odwolania, sad ochrony konkurencji i konsumentow zaskarzona decyzje albo uchyla, albo zmienia w calosci lub w czesci i orzeka co do istoty sprawy.

Art. 47954. (394) (uchylony).

Art. 47955. Przepisy art. 47932 § 1 i art. 47947-47954 stosuje sie odpowiednio do zazalen na postanowienia Prezesa Urzedu.

Art. 47956. (395) § 1. (396) (uchylony).
§ 2. (397) Skarga kasacyjna od orzeczenia sadu drugiej instancji przysluguje niezaleznie od wartosci przedmiotu zaskarzenia.

Rozdzial 5.(398) Postepowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty(399)

Art. 47957. (400) Sad Okregowy w Warszawie - sad ochrony konkurencji i konsumentow jest wlasciwy w sprawach:
1) (401) odwolan od decyzji Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej, zwanego w przepisach niniejszego rozdzialu "Prezesem Urzedu",
2) (402) zazalen na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzedu w postepowaniach prowadzonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pozn. zm.), ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z pozn. zm.) lub przepisow odrebnych.

Art. 47958. (403) § 1. Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu wnosi sie za jego posrednictwem do sadu ochrony konkurencji i konsumentow w terminie dwutygodniowym od dnia doreczenia decyzji.
§ 2. (404) Sad ochrony konkurencji i konsumentow odrzuca odwolanie wniesione po uplywie terminu do jego wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn, a takze wtedy, gdy nie uzupelniono w wyznaczonym terminie brakow odwolania.

Art. 47959. § 1. Prezes Urzedu przekazuje niezwlocznie odwolanie wraz z aktami sprawy do sadu.
§ 2. Jezeli Prezes Urzedu uzna odwolanie za sluszne, moze - nie przekazujac akt sadowi - uchylic albo zmienic swoja decyzje w calosci lub w czesci, o czym bezzwlocznie powiadamia strone, przesylajac jej nowa decyzje, od ktorej stronie sluzy odwolanie.

Art. 47960. Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutow, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze zawierac wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w calosci lub w czesci.

Art. 47961. § 1. (405) W sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty stronami sa takze Prezes Urzedu i zainteresowany.
§ 2. (406) Zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiazki zaleza od rozstrzygniecia procesu oraz ten, kto uczestniczyl w postepowaniu przed Prezesem Urzedu na prawach strony. Jezeli zainteresowany nie zostal wezwany do udzialu w sprawie, sad ochrony konkurencji i konsumentow wezwie go na wniosek strony albo z urzedu.

Art. 47962. (407) Pelnomocnikiem Prezesa Urzedu moze byc pracownik Urzedu Komunikacji Elektronicznej.

Art. 47963. (408) W razie wniesienia odwolania od decyzji Prezesa Urzedu, sad ochrony konkurencji i konsumentow moze, na wniosek strony, ktora wniosla odwolanie, wstrzymac wykonanie decyzji do czasu rozstrzygniecia sprawy. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 47964. (409) § 1. Sad ochrony konkurencji i konsumentow oddala odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu, jezeli nie ma podstaw do jego uwzglednienia.
§ 2. W razie uwzglednienia odwolania, sad ochrony konkurencji i konsumentow zaskarzona decyzje albo uchyla, albo zmienia w calosci lub w czesci i orzeka co do istoty sprawy.

Art. 47965. (410) (uchylony).

Art. 47966. Przepisy art. 47932 § 1 i art. 47958-47965 stosuje sie odpowiednio do zazalen na postanowienia Prezesa Urzedu.

Art. 47966a. (411) W postepowaniu w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty przepisy art. 47933 stosuje sie odpowiednio.

Art. 47967. (412) § 1. (413) (uchylony).
§ 2. (414) Skarga kasacyjna od orzeczenia sadu drugiej instancji przysluguje niezaleznie od wartosci przedmiotu zaskarzenia.

Rozdzial 6.(415) Postepowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego

Art. 47968. (416) Sad Okregowy w Warszawie - sad ochrony konkurencji i konsumentow jest wlasciwy w sprawach:
1) odwolan od decyzji Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego, zwanego w przepisach niniejszego rozdzialu "Prezesem Urzedu",
2) zazalen na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzedu w postepowaniach prowadzonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84, poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314) lub przepisow odrebnych.

Art. 47969. (417) § 1. Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu wnosi sie za jego posrednictwem do sadu ochrony konkurencji i konsumentow w terminie dwutygodniowym od dnia doreczenia decyzji.
§ 2. (418) Sad ochrony konkurencji i konsumentow odrzuca odwolanie wniesione po uplywie terminu do jego wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn, a takze wtedy, gdy nie uzupelniono w wyznaczonym terminie brakow odwolania.

Art. 47970. § 1. Prezes Urzedu przekazuje niezwlocznie odwolanie wraz z aktami sprawy do sadu.
§ 2. Jezeli Prezes Urzedu uzna odwolanie za sluszne, moze - nie przekazujac akt sadowi - uchylic albo zmienic swoja decyzje w calosci lub w czesci, o czym bezzwlocznie powiadamia strone, przesylajac jej nowa decyzje, od ktorej stronie sluzy odwolanie.

Art. 47971. Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutow, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze zawierac wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w calosci lub w czesci.

Art. 47972. § 1. W sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego stronami sa takze Prezes Urzedu i zainteresowany.
§ 2. (419) Zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiazki zaleza od rozstrzygniecia procesu. Jezeli zainteresowany nie zostal wezwany do udzialu w sprawie, sad ochrony konkurencji i konsumentow wezwie go na wniosek strony albo z urzedu.

Art. 47973. Pelnomocnikiem Prezesa Urzedu moze byc pracownik Urzedu Transportu Kolejowego.

Art. 47974. (420) W razie wniesienia odwolania od decyzji Prezesa Urzedu, sad ochrony konkurencji i konsumentow moze, na wniosek strony, ktora wniosla odwolanie, wstrzymac wykonanie decyzji do czasu rozstrzygniecia sprawy. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 47975. (421) § 1. Sad ochrony konkurencji i konsumentow oddala odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu, jezeli nie ma podstaw do jego uwzglednienia.
§ 2. W razie uwzglednienia odwolania, sad ochrony konkurencji i konsumentow zaskarzona decyzje albo uchyla, albo zmienia w calosci lub w czesci i orzeka co do istoty sprawy.

Art. 47976. (422) (uchylony).

Art. 47977. Przepisy art. 47932 § 1 i art. 47969-47975 stosuje sie odpowiednio do zazalen na postanowienia Prezesa Urzedu.

Art. 47978. (423) § 1. (424) (uchylony).
§ 2. (425) Skarga kasacyjna od orzeczenia sadu drugiej instancji przysluguje niezaleznie od wartosci przedmiotu zaskarzenia.

DZIAL V. POSTEPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE

Rozdzial 1. Przepisy ogolne

Art. 480. (426) (skreslony).

Art. 481. (427) (skreslony).

Art. 482. (428) (skreslony).

Art. 483. (429) (skreslony).

Art. 484. (430) (skreslony).

Rozdzial 2. Postepowanie nakazowe

Art. 4841. (431) § 1. Postepowanie nakazowe nalezy do wlasciwosci sadow rejonowych i okregowych.
§ 2. Sad rozpoznaje sprawe w postepowaniu nakazowym na pisemny wniosek powoda zgloszony w pozwie.
§ 3. Rozpoznanie sprawy nastepuje na posiedzeniu niejawnym.

Art. 485. (432) § 1. Sad wydaje nakaz zaplaty, jezeli powod dochodzi roszczenia pienieznego albo swiadczenia innych rzeczy zamiennych, a okolicznosci uzasadniajace dochodzone zadanie sa udowodnione dolaczonym do pozwu:
1) dokumentem urzedowym,
2) zaakceptowanym przez dluznika rachunkiem,
3) wezwaniem dluznika do zaplaty i pisemnym oswiadczeniem dluznika o uznaniu dlugu,
4) zaakceptowanym przez dluznika zadaniem zaplaty, zwroconym przez bank i nie zaplaconym z powodu braku srodkow na rachunku bankowym.
§ 2. (433) Sad wydaje rowniez nakaz zaplaty przeciwko zobowiazanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu nalezycie wypelnionego, ktorych prawdziwosc i tresc nie nasuwaja watpliwosci. W razie przejscia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbedne jest przedstawienie dokumentow do uzasadnienia roszczenia, o ile przejscie tych praw na powoda nie wynika bezposrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu.
§ 2a. (434) Sad wydaje nakaz zaplaty na podstawie dolaczonej do pozwu umowy, dowodu spelnienia wzajemnego swiadczenia niepienieznego oraz dowodu doreczenia dluznikowi faktury lub rachunku, jezeli powod dochodzi naleznosci zaplaty swiadczenia pienieznego lub odsetek w transakcjach handlowych okreslonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).
§ 3. Sad moze wydac nakaz zaplaty, jezeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciagu z ksiag bankowych podpisanego przez osoby upowaznione do skladania oswiadczen w zakresie praw i obowiazkow majatkowych banku i opatrzonego pieczecia banku oraz dowodu doreczenia dluznikowi pisemnego wezwania do zaplaty.
§ 4. (435) Dopuszczalne jest dolaczenie odpisow dokumentow, o ktorych mowa w § 1 i 2a, jezeli ich zgodnosc z oryginalem jest poswiadczona przez notariusza albo wystepujacych w tej sprawie adwokata, radce prawnego, rzecznika patentowego lub radce Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa. Jezeli nie dolaczono oryginalu weksla lub czeku albo dokumentow okreslonych w § 3, przewodniczacy wzywa powoda do ich zlozenia pod rygorem zwrotu pozwu na podstawie art. 130.

Art. 486. (436) § 1. W razie braku podstaw do wydania nakazu zaplaty, przewodniczacy wyznacza rozprawe, chyba ze sprawa moze byc rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.
§ 2. W sprawach, o ktorych mowa w art. 485 § 2a, sad wydaje nakaz zaplaty, a w razie braku podstaw do jego wydania przewodniczacy wyznacza rozprawe albo posiedzenie niejawne nie pozniej niz przed uplywem 2 miesiecy od dnia wniesienia pozwu albo od dnia uzupelnienia brakow pozwu.

Art. 487. (437) (skreslony).

Art. 488. (438) (uchylony).

Art. 489. (439) (skreslony).

Art. 490. (440) (skreslony).

Art. 491. (441) § 1. Wydajac nakaz zaplaty sad orzeka, ze pozwany ma w ciagu dwoch tygodni od dnia doreczenia nakazu zaspokoic roszczenie w calosci wraz z kosztami albo wniesc w tym terminie zarzuty.
§ 2. (442) Nakaz zaplaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku moze byc w formie skroconej umieszczony na ich odpisie.
§ 3. Nakaz zaplaty dorecza sie stronom; pozwanemu wraz z pozwem i zalacznikami.

Art. 492. (443) § 1. Nakaz zaplaty z chwila wydania stanowi tytul zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalnosci. Kwota zasadzona nakazem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sume, ktorej zlozenie przez dluznika do depozytu sadowego wystarczy do zabezpieczenia. Jezeli nakaz zobowiazuje do wydania rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy zlozenie sumy rownej wartosci przedmiotu sporu.
§ 2. Powod wnoszac o dokonanie zabezpieczenia jest obowiazany wskazac sposob zabezpieczenia. Sad na wniosek pozwanego moze ograniczyc zabezpieczenie wedlug swego uznania. Przepis art. 742 oraz przepisy o ograniczeniu zabezpieczenia przeciwko Skarbowi Panstwa stosuje sie odpowiednio.
§ 3. (444) Nakaz zaplaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje sie natychmiast wykonalny po uplywie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutow sad moze na wniosek pozwanego wstrzymac wykonanie nakazu. Przepisy o ograniczeniu wykonalnosci w sprawach przeciwko Skarbowi Panstwa stosuje sie odpowiednio.

Art. 4921. (445) § 1. Jezeli doreczenie nakazu zaplaty nie moze nastapic dlatego, ze miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doreczenie mu nakazu nie moglo nastapic w kraju, sad z urzedu uchyla nakaz zaplaty, a przewodniczacy podejmuje odpowiednie czynnosci.
§ 2. Jezeli po wydaniu nakazu zaplaty okaze sie, ze pozwany w chwili wniesienia pozwu nie mial zdolnosci sadowej, zdolnosci procesowej albo organu powolanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostaly usuniete w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami kodeksu, sad z urzedu uchyla nakaz zaplaty i wydaje odpowiednie postanowienie.

Art. 493. (446) § 1. Pismo zawierajace zarzuty wnosi sie do sadu, ktory wydal nakaz zaplaty. W pismie pozwany powinien wskazac, czy zaskarza nakaz w calosci czy w czesci, przedstawic zarzuty, ktore pod rygorem ich utraty nalezy zglosic przed wdaniem sie w spor, oraz pozostale zarzuty przeciwko zadaniu pozwu, a takze wszystkie okolicznosci faktyczne i dowody na ich potwierdzenie.
§ 2. Jezeli pozew wniesiono na urzedowym formularzu, wniesienie zarzutow wymaga rowniez zachowania tej formy.
§ 3. Do potracenia moga byc przedstawione tylko wierzytelnosci udowodnione dokumentami, o ktorych mowa w art. 485.
§ 4. Powodztwo wzajemne jest niedopuszczalne.

Art. 494. (447) § 1. (448) Sad odrzuca zarzuty wniesione po uplywie terminu, nieoplacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak rowniez zarzuty, ktorych brakow pozwany nie usunal w terminie.
§ 2. Nakaz zaplaty, przeciwko ktoremu w calosci lub w czesci nie wniesiono skutecznie zarzutow, ma skutki prawomocnego wyroku.

Art. 495. (449) § 1. W razie prawidlowego wniesienia zarzutow przewodniczacy wyznacza rozprawe i zarzadza doreczenie ich powodowi.
§ 2. W toku postepowania nie mozna wystepowac z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Jednakze w razie zmiany okolicznosci powod moze zadac zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartosci lub innego przedmiotu, a w sprawach o swiadczenie powtarzajace sie moze nadto rozszerzyc zadanie pozwu o swiadczenia za dalsze okresy.
§ 3. Okolicznosci faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe niezgloszone w pozwie albo w pismie zawierajacym zarzuty od nakazu zaplaty moga byc rozpoznawane jedynie wtedy, gdy strona wykaze, ze nie mogla z nich skorzystac wczesniej lub gdy potrzeba ich powolania wynikla pozniej. Powod moze powolac nowe fakty i dowody w terminie tygodnia od dnia doreczenia mu pisma pozwanego zawierajacego zarzuty.
§ 4. Przepisow art. 194-196 i art. 198 nie stosuje sie.

Art. 496. (450) Po przeprowadzeniu rozprawy sad wydaje wyrok, w ktorym nakaz zaplaty w calosci lub w czesci utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o zadaniu pozwu, badz tez postanowieniem uchyla nakaz zaplaty i pozew odrzuca lub postepowanie umarza.

Art. 497. § 1. W razie cofniecia zarzutow sad, jezeli nie uznaje cofniecia za niedopuszczalne, orzeka postanowieniem, ze nakaz pozostaje w mocy.
§ 2. Przepisy o kosztach w razie cofniecia pozwu oraz art. 203 § 3 stosuje sie odpowiednio.

Rozdzial 3. Postepowanie upominawcze

Art. 4971. (451) § 1. Postepowanie upominawcze nalezy do wlasciwosci sadow rejonowych i okregowych.
§ 2. Sad rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym.
§ 3. (452) Zarzadzenia moze wydac takze referendarz sadowy.

Art. 498. (453) § 1. (454) Nakaz zaplaty wydaje sie, jezeli powod dochodzi roszczenia pienieznego, a w innych sprawach, jezeli przepis szczegolny tak stanowi.
§ 2. W razie braku podstaw do wydania nakazu zaplaty przewodniczacy wyznacza rozprawe, chyba ze sprawa moze byc rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

Art. 499. (455) Nakaz zaplaty nie moze byc wydany, jezeli wedlug tresci pozwu:
1) roszczenie jest oczywiscie bezzasadne;
2) (456) przytoczone okolicznosci budza watpliwosc;
3) zaspokojenie roszczenia zalezy od swiadczenia wzajemnego;
4) miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doreczenie mu nakazu nie moglo nastapic w kraju.

Art. 500. (457) (skreslony).

Art. 501. (458) (skreslony).

Art. 502. § 1. (459) W nakazie zaplaty nakazuje sie pozwanemu, zeby w ciagu dwoch tygodni od doreczenia tego nakazu zaspokoil roszczenie w calosci wraz z kosztami albo w tym terminie wniosl sprzeciw do sadu.
§ 2. Pozwanemu dorecza sie nakaz zaplaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarzenia nakazu.
§ 3. (460) (skreslony).

Art. 5021. (461) § 1. (462) Jezeli doreczenie nakazu zaplaty nie moze nastapic z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4, sad z urzedu uchyla nakaz zaplaty, a przewodniczacy podejmuje odpowiednie czynnosci.
§ 2. Jezeli po wydaniu nakazu zaplaty okaze sie, ze pozwany w chwili wniesienia pozwu nie mial zdolnosci sadowej, zdolnosci procesowej albo organu powolanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostaly usuniete w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami kodeksu, sad z urzedu uchyla nakaz zaplaty i wydaje odpowiednie postanowienie.

Art. 503. (463) § 1. (464) Pismo zawierajace sprzeciw wnosi sie do sadu, ktory wydal nakaz zaplaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sadowego - do sadu, przed ktorym wytoczono powodztwo. W pismie pozwany powinien wskazac, czy zaskarza nakaz w calosci czy w czesci, przedstawic zarzuty, ktore pod rygorem ich utraty nalezy zglosic przed wdaniem sie w spor, a takze pozostale zarzuty przeciwko zadaniu pozwu oraz wszystkie okolicznosci faktyczne i dowody na ich potwierdzenie.
§ 2. Jezeli pozew wniesiono na urzedowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga rowniez zachowania tej formy.

Art. 504. (465) § 1. Sad odrzuca sprzeciw wniesiony po uplywie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo ktorego brakow pozwany nie usunal w terminie.
§ 2. Nakaz zaplaty, przeciwko ktoremu w calosci lub w czesci nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku.

Art. 505. (466) § 1. W razie prawidlowego wniesienia sprzeciwu nakaz zaplaty traci moc, a przewodniczacy wyznacza rozprawe i zarzadza doreczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawe.
§ 2. Nakaz zaplaty traci moc w czesci zaskarzonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze wspolpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektorych uwzglednionych roszczen powoduje utrate mocy nakazu jedynie co do nich.

DZIAL VI. POSTEPOWANIE UPROSZCZONE(467)

Art. 5051. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie w nastepujacych sprawach nalezacych do wlasciwosci sadow rejonowych:
1) (468) o roszczenia wynikajace z umow, jezeli wartosc przedmiotu sporu nie przekracza dziesieciu tysiecy zlotych, a w sprawach o roszczenia wynikajace z rekojmi, gwarancji jakosci lub z niezgodnosci towaru konsumpcyjnego z umowa sprzedazy konsumenckiej, jezeli wartosc przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,
2) o zaplate czynszu najmu lokali mieszkalnych i oplat obciazajacych najemce oraz oplat z tytulu korzystania z lokalu mieszkalnego w spoldzielni mieszkaniowej bez wzgledu na wartosc przedmiotu sporu.

Art. 5052. Pozew, odpowiedz na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierajace wnioski dowodowe wnoszone w postepowaniu uproszczonym powinny byc sporzadzone na urzedowych formularzach.

Art. 5053. (469) § 1. Jednym pozwem mozna dochodzic tylko jednego roszczenia.
§ 2. Polaczenie kilku roszczen w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikaja z tej samej umowy lub umow tego samego rodzaju. W wypadku niedopuszczalnego polaczenia w jednym pozwie kilku roszczen przewodniczacy zarzadza zwrot pozwu, stosujac art. 1301.
§ 3. Jezeli powod dochodzi czesci roszczenia, sprawa podlega rozpoznaniu w postepowaniu przewidzianym w niniejszym rozdziale tylko wtedy, gdy postepowanie to byloby wlasciwe dla calego roszczenia wynikajacego z faktow przytoczonych przez powoda. W przeciwnym wypadku sprawa rozpoznawana jest z pominieciem przepisow niniejszego rozdzialu.

Art. 5054. § 1. Zmiana powodztwa jest niedopuszczalna. Przepisow art. 75-85 oraz art. 194-196 i art. 198 nie stosuje sie.
§ 2. Powodztwo wzajemne oraz zarzut potracenia sa dopuszczalne, jezeli roszczenia nadaja sie do rozpoznania w postepowaniu uproszczonym.

Art. 5055. § 1. Okolicznosci faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe nie zgloszone w pozwie, odpowiedzi na pozew, na pierwszym posiedzeniu przeznaczonym na rozprawe lub w sprzeciwie od wyroku zaocznego moga byc rozpoznawane tylko wtedy, gdy strona wykaze, ze nie mogla ich powolac wczesniej lub gdy potrzeba ich powolania wynikla pozniej.
§ 2. Powod moze przytoczyc nowe okolicznosci faktyczne i wnioski dowodowe nie pozniej niz w terminie tygodnia od dnia doreczenia mu pism pozwanego wymienionych w paragrafie poprzedzajacym.

Art. 5056. § 1. Sad moze dokonywac wezwan stosujac odpowiednio przepis art. 472.
§ 2. Przepisow art. 278-291 nie stosuje sie.
§ 3. Jezeli sad uzna, ze scisle udowodnienie wysokosci zadania jest niemozliwe lub nader utrudnione, moze w wyroku zasadzic odpowiednia sume wedlug swej oceny, opartej na rozwazeniu wszystkich okolicznosci sprawy.

Art. 5057. (470) Jezeli sad uzna, ze sprawa jest szczegolnie zawila lub jej rozstrzygniecie wymaga wiadomosci specjalnych, w dalszym ciagu rozpoznaje ja z pominieciem przepisow niniejszego dzialu. W takim wypadku nie pobiera sie uzupelniajacej oplaty od pozwu. Przepisu art. 1303 § 2 nie stosuje sie.

Art. 5058. § 1. Wniosek o sporzadzenie uzasadnienia wyroku strona moze zglosic rowniez do protokolu bezposrednio po ogloszeniu wyroku.
§ 2. Dla strony, ktora zrzekla sie doreczenia uzasadnienia wyroku, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia ogloszenia wyroku.
§ 3. Strona obecna na posiedzeniu, na ktorym ogloszono wyrok, moze po jego ogloszeniu w oswiadczeniu zlozonym do protokolu zrzec sie prawa do wniesienia apelacji. W razie zrzeczenia sie prawa do wniesienia apelacji przez wszystkich uprawnionych wyrok staje sie prawomocny.

Art. 5059. § 1. (471) (uchylony).
§ 11. (472) Apelacje mozna oprzec na zarzutach:
1) naruszenia prawa materialnego przez bledna jego wykladnie lub niewlasciwe zastosowanie,
2) naruszenia przepisow postepowania, jezeli moglo ono miec wplyw na wynik sprawy.
§ 2. Po uplywie terminu do wniesienia apelacji przytaczanie dalszych zarzutow jest niedopuszczalne.

Art. 50510. § 1. Sad rozpoznaje apelacje w skladzie jednego sedziego.
§ 2. Sad moze rozpoznac apelacje na posiedzeniu niejawnym, chyba ze strona w apelacji lub w odpowiedzi na apelacje zazadala przeprowadzenia rozprawy.
§ 3. (473) (utracil moc).

Art. 50511. § 1. Sad drugiej instancji nie przeprowadza postepowania dowodowego z wyjatkiem dowodu z dokumentu.
§ 2. Przepisu paragrafu poprzedzajacego nie stosuje sie, jezeli apelacje oparto na pozniejszym wykryciu okolicznosci faktycznych lub srodkach dowodowych, z ktorych strona nie mogla skorzystac przed sadem pierwszej instancji.

Art. 50512. § 1. (474) Jezeli sad drugiej instancji stwierdzi, ze zachodzi naruszenie prawa materialnego, a zgromadzone dowody nie daja wystarczajacych podstaw do zmiany wyroku, uchyla zaskarzony wyrok i przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania
§ 2. Uchylajac zaskarzony wyrok sad drugiej instancji moze przekazac sprawe do rozpoznania z wylaczeniem przepisow o postepowaniu uproszczonym takze wowczas, gdy sprawa stosownie do art. 5051 podlega rozpoznaniu w tym postepowaniu.
§ 3. (475) Sad drugiej instancji oddala apelacje rowniez wtedy, gdy mimo naruszenia prawa materialnego lub przepisow postepowania albo blednego uzasadnienia zaskarzony wyrok odpowiada prawu.

Art. 50513. § 1. Sad drugiej instancji uzasadnia z urzedu jedynie wyrok uchylajacy zaskarzony wyrok i przekazujacy sprawe sadowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Uzasadnienie wyroku sporzadza sie takze na wniosek strony zgloszony w terminie tygodniowym od dnia jego ogloszenia lub doreczenia wyroku stronie, jezeli nie byl ogloszony.
§ 2. Jezeli sad drugiej instancji nie przeprowadzil postepowania dowodowego, uzasadnienie wyroku powinno zawierac jedynie wyjasnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisow prawa.
§ 3. (476) Przepis § 1 ma odpowiednie zastosowanie w postepowaniu toczacym sie na skutek zazalenia.

Art. 50514. (477) § 1. W postepowaniu uproszczonym w sprawach z zakresu prawa pracy przepisow art. 466, art. 467, art. 468, art. 470, art. 471, art. 477 i art. 4771 nie stosuje sie.
§ 2. (478) (uchylony).

 

 

 

 

Przydatne linki

Dokument

Rzeczypospolitej Polskiej

Польша

“Карта поляка”

Новости сайта:

 


 

  
Новости законодательства

Новые документы

Рейтинг
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2007-2017. При полном или частичном использовании материалов ссылка на NewsBY.org обязательна.