Новости из Беларуси
Новости сайта


Новости проекта "Тюрьма"

Новости

KODEKS POSTEPOWANIA CYWILNEGO

Dokumenty, aktualnosci, prawa Rzeczypospolitej Polskiej

(Документы, новости, законы Республики Польша)

<<<    >>>

 

DZIAL IV. ORZECZENIA

Rozdzial 1. Wyroki

Oddzial 1. Wydanie wyroku

Art. 316. § 1. (183) Po zamknieciu rozprawy sad wydaje wyrok, biorac za podstawe stan rzeczy istniejacy w chwili zamkniecia rozprawy; w szczegolnosci zasadzeniu roszczenia nie stoi na przeszkodzie okolicznosc, ze stalo sie ono wymagalne w toku sprawy.
§ 2. Rozprawa powinna byc otwarta na nowo, jezeli istotne okolicznosci ujawnily sie dopiero po jej zamknieciu.

Art. 317. § 1. (184) Sad moze wydac wyrok czesciowy, jezeli nadaje sie do rozstrzygniecia tylko czesc zadania lub niektore z zadan pozwu; to samo dotyczy powodztwa wzajemnego.
§ 2. Na tej samej podstawie sad moze wydac wyrok czesciowy, rozstrzygajac o calosci zadania powodztwa glownego lub wzajemnego.

Art. 318. § 1. Sad, uznajac roszczenie za usprawiedliwione w zasadzie, moze wydac wyrok wstepny tylko co do samej zasady, co do spornej zas wysokosci zadania - zarzadzic badz dalsza rozprawe, badz jej odroczenie.
§ 2. W razie zarzadzenia dalszej rozprawy, wyrok co do wysokosci zadania, jak rowniez rozstrzygniecie co do kosztow moze zapasc dopiero po uprawomocnieniu sie wyroku wstepnego.

Art. 319. Jezeli pozwany ponosi odpowiedzialnosc z okreslonych przedmiotow majatkowych albo do wysokosci ich wartosci, sad moze, nie wymieniajac tych przedmiotow ani ich wartosci, uwzglednic powodztwo zastrzegajac pozwanemu prawo do powolania sie w toku postepowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialnosci.

Art. 320. W szczegolnie uzasadnionych wypadkach sad moze w wyroku rozlozyc na raty zasadzone swiadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomosci lub o oproznienie pomieszczenia - wyznaczyc odpowiedni termin do spelnienia tego swiadczenia.

Art. 321. § 1. Sad nie moze wyrokowac co do przedmiotu, ktory nie byl objety zadaniem, ani zasadzac ponad zadanie.
§ 2. (185) (uchylony).

Art. 322. Jezeli w sprawie o naprawienie szkody, o dochody, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia lub o swiadczenie z umowy o dozywocie sad uzna, ze scisle udowodnienie wysokosci zadania jest niemozliwe lub nader utrudnione, moze w wyroku zasadzic odpowiednia sume wedlug swej oceny, opartej na rozwazeniu wszystkich okolicznosci sprawy.

Art. 323. Wyrok moze byc wydany jedynie przez sedziow, przed ktorymi odbyla sie rozprawa poprzedzajaca bezposrednio wydanie wyroku.

Art. 324. § 1. Sad wydaje wyrok po niejawnej naradzie sedziow. Narada obejmuje dyskusje, glosowanie nad majacym zapasc orzeczeniem i zasadniczymi powodami rozstrzygniecia oraz spisanie sentencji wyroku.
§ 2. Przewodniczacy zbiera glosy sedziow wedlug ich starszenstwa sluzbowego, a lawnikow wedlug ich wieku, poczynajac od najmlodszego, sam zas glosuje ostatni. Sprawozdawca, jezeli jest wyznaczony, glosuje pierwszy. Wyrok zapada wiekszoscia glosow. Sedzia, ktory przy glosowaniu nie zgodzil sie z wiekszoscia, moze przy podpisywaniu sentencji zglosic zdanie odrebne i obowiazany jest uzasadnic je na pismie przed podpisaniem uzasadnienia.
§ 3. Sentencje wyroku podpisuje caly sklad sadu.

Art. 325. Sentencja wyroku powinna zawierac wymienienie sadu, sedziow, protokolanta oraz prokuratora, jezeli bral udzial w sprawie, date i miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku, wymienienie stron i oznaczenie przedmiotu sprawy oraz rozstrzygniecie sadu o zadaniach stron.

Art. 326. § 1. Ogloszenie wyroku powinno nastapic na posiedzeniu, na ktorym zamknieto rozprawe. Jednakze w sprawie zawilej sad moze odroczyc ogloszenie wyroku na czas do dwoch tygodni. W postanowieniu o odroczeniu sad powinien wyznaczyc termin ogloszenia wyroku i oglosic go niezwlocznie po zamknieciu rozprawy.
§ 2. Ogloszenie wyroku nastepuje na posiedzeniu jawnym. Nieobecnosc stron nie wstrzymuje ogloszenia. Jezeli ogloszenie bylo odroczone, moze go dokonac sam przewodniczacy.
§ 3. (186) Ogloszenia wyroku dokonuje sie przez odczytanie sentencji. Po ogloszeniu sentencji przewodniczacy lub sedzia sprawozdawca podaje ustnie zasadnicze powody rozstrzygniecia, moze jednak tego zaniechac, jezeli sprawa byla rozpoznawana przy drzwiach zamknietych.

Art. 327. (187) § 1. Stronie dzialajacej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego, obecnej przy ogloszeniu wyroku, przewodniczacy udzieli wskazowek co do sposobu i terminow wniesienia srodka zaskarzenia. Jezeli zastepstwo stron przez adwokatow lub radcow prawnych jest obowiazkowe, nalezy pouczyc strone o tresci przepisow o obowiazkowym zastepstwie oraz o skutkach niezastosowania sie do tych przepisow.
§ 2. Stronie dzialajacej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego, ktora na skutek pozbawienia wolnosci byla nieobecna przy ogloszeniu wyroku, sad z urzedu w ciagu tygodnia od dnia ogloszenia wyroku dorecza odpis jego sentencji z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia srodka zaskarzenia.

Art. 328. § 1. (188) Uzasadnienie wyroku sporzadza sie na zadanie strony, zgloszone w terminie tygodniowym od dnia ogloszenia sentencji wyroku, a w wypadku, o ktorym mowa w art. 327 § 2 - od dnia doreczenia sentencji wyroku. Zadanie spoznione sad odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Sad sporzadza uzasadnienie wyroku rowniez wowczas, gdy wyrok zostal zaskarzony w ustawowym terminie oraz gdy wniesiono skarge o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia.
§ 2. Uzasadnienie wyroku powinno zawierac wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygniecia, a mianowicie: ustalenie faktow, ktore sad uznal za udowodnione, dowodow, na ktorych sie oparl, i przyczyn, dla ktorych innym dowodom odmowil wiarygodnosci i mocy dowodowej, oraz wyjasnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisow prawa.

Art. 329. (189) Uzasadnienie wyroku sporzadza sie w terminie dwutygodniowym od dnia zlozenia wniosku o sporzadzenie uzasadnienia, a gdy wniosek taki nie byl zgloszony - od dnia zaskarzenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawilej, w razie niemoznosci sporzadzenia uzasadnienia w terminie, prezes sadu moze przedluzyc ten termin na czas oznaczony, nie dluzszy niz trzydziesci dni.

Art. 330. § 1. W sprawach rozstrzyganych w skladzie trzech sedziow zawodowych uzasadnienie wyroku podpisuja sedziowie, ktorzy brali udzial w jego wydaniu. Jezeli ktorykolwiek z sedziow nie moze podpisac uzasadnienia, przewodniczacy lub najstarszy sluzba sedzia zaznacza na wyroku przyczyne braku podpisu.
§ 2. Uzasadnienie wyroku w sprawie rozpoznawanej z udzialem lawnikow podpisuje tylko przewodniczacy. W razie zlozenia zdania odrebnego uzasadnienie wyroku podpisuje przewodniczacy wraz z lawnikami.

Art. 331. (190) Wyrok z uzasadnieniem dorecza sie tylko tej stronie, ktora zazadala sporzadzenia uzasadnienia.

Art. 332. § 1. Sad jest zwiazany wydanym wyrokiem od chwili jego ogloszenia.
§ 2. Jednakze w razie cofniecia pozwu przed uprawomocnieniem sie wyroku i przed jego zaskarzeniem z jednoczesnym zrzeczeniem sie dochodzonego roszczenia, a za zgoda pozwanego rowniez bez takiego zrzeczenia sie, sad pierwszej instancji uchyli swoj wyrok i postepowanie w sprawie umorzy, jezeli uzna cofniecie takie za dopuszczalne. Postanowienie sadu w tym przedmiocie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Oddzial 2. Natychmiastowa wykonalnosc wyrokow

Art. 333. § 1. Sad z urzedu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalnosci, jezeli:
1) zasadza alimenty - co do rat platnych po dniu wniesienia powodztwa, a co do rat platnych przed wniesieniem powodztwa za okres nie dluzszy niz za trzy miesiace;
2) zasadza roszczenie uznane przez pozwanego;
3) wyrok uwzgledniajacy powodztwo jest zaoczny.
§ 2. (191) Sad moze nadac wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalnosci, jezeli zasadza naleznosc z wekslu, czeku, warrantu, rewersu, dokumentu urzedowego lub dokumentu prywatnego, ktorego prawdziwosc nie zostala zaprzeczona, oraz jezeli uwzglednia powodztwo o naruszenie posiadania.
§ 3. Sad moze rowniez na wniosek nadac wyrokowi nadajacemu sie do wykonania w drodze egzekucji rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdyby opoznienie uniemozliwialo lub znacznie utrudnialo wykonanie wyroku albo narazalo powoda na szkode.

Art. 334. § 1. Sad moze uzaleznic natychmiastowa wykonalnosc wyroku od zlozenia przez powoda stosownego zabezpieczenia.
§ 2. Zabezpieczenie moze polegac rowniez na wstrzymaniu wydania powodowi rzeczy odebranych pozwanemu lub sum pienieznych po ich wyegzekwowaniu albo na wstrzymaniu sprzedazy zajetego majatku ruchomego.
§ 3. Sprzedaz lub przejecie na wlasnosc zajetej nieruchomosci wstrzymuje sie z urzedu do czasu uprawomocnienia sie wyroku.
§ 4. Zabezpieczenie nie moze byc zarzadzone co do naleznosci alimentacyjnych w granicach, w jakich sad nadaje wyrokowi zasadzajacemu te naleznosci rygor natychmiastowej wykonalnosci z urzedu.

Art. 335. § 1. Natychmiastowa wykonalnosc nie bedzie orzeczona nawet za zabezpieczeniem, jezeli wskutek wykonania wyroku moglaby wyniknac dla pozwanego niepowetowana szkoda. Przepisu tego nie stosuje sie do wyrokow zasadzajacych alimenty w granicach, w jakich sad nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalnosci z urzedu.
§ 2. (192) Natychmiastowa wykonalnosc nie bedzie rowniez orzeczona nawet za zabezpieczeniem w sprawach przeciwko Skarbowi Panstwa.

Art. 336. Rygor natychmiastowej wykonalnosci obowiazuje od chwili ogloszenia wyroku lub postanowienia, ktorym go nadano, a gdy ogloszenia nie bylo - od chwili podpisania sentencji orzeczenia.

Art. 337. Natychmiastowa wykonalnosc wyroku wygasa z chwila ogloszenia, a jezeli nie bylo ogloszenia, z chwila podpisania sentencji orzeczenia zmieniajacego albo uchylajacego wyrok lub postanowienie o natychmiastowej wykonalnosci wyroku - w takim zakresie, w jakim nastapila zmiana lub uchylenie.

Art. 338. § 1. Uchylajac lub zmieniajac wyrok, ktoremu nadany zostal rygor natychmiastowej wykonalnosci, sad na wniosek pozwanego orzeka w orzeczeniu konczacym postepowanie o zwrocie spelnionego lub wyegzekwowanego swiadczenia lub o przywroceniu poprzedniego stanu.
§ 2. Przepis paragrafu poprzedzajacego nie wylacza mozliwosci dochodzenia w osobnym procesie naprawienia szkody poniesionej wskutek wykonania wyroku.

Oddzial 3. Wyroki zaoczne

Art. 339. § 1. Jezeli pozwany nie stawil sie na posiedzenie wyznaczone na rozprawe albo mimo stawienia sie nie bierze udzialu w rozprawie, sad wyda wyrok zaoczny.
§ 2. (193) W tym wypadku przyjmuje sie za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznosciach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doreczonych pozwanemu przed rozprawa, chyba ze budza one uzasadnione watpliwosci albo zostaly przytoczone w celu obejscia prawa.
§ 3. (194) (skreslony).

Art. 340. Wyrok wydany w nieobecnosci pozwanego nie bedzie zaoczny, jezeli pozwany zadal przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecnosci albo skladal juz w sprawie wyjasnienia ustnie lub na pismie.

Art. 341. W razie nienadejscia dowodu doreczenia na dzien rozprawy sad moze w ciagu nastepnych dwoch tygodni wydac na posiedzeniu niejawnym wyrok zaoczny, jezeli w tym czasie otrzyma dowod doreczenia. Wyrok taki wiaze sad od chwili podpisania sentencji.

Art. 342. (195) Wyrok zaoczny sad uzasadnia, gdy powodztwo zostalo oddalone w calosci lub w czesci, a powod zazadal uzasadnienia w ciagu tygodnia od doreczenia mu wyroku, albo gdy powod, ktory zadania takiego nie zglosil, wniosl apelacje w przepisanym terminie.

Art. 343. (196) Wyroki zaoczne dorecza sie z urzedu obu stronom z pouczeniem o przyslugujacych im srodkach zaskarzenia.

Art. 3431. (197) Jezeli po wydaniu wyroku zaocznego okaze sie, ze pozwany w chwili wniesienia pozwu nie mial zdolnosci sadowej, zdolnosci procesowej albo organu powolanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostaly usuniete w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami kodeksu, sad z urzedu uchyla wyrok zaoczny i wydaje odpowiednie postanowienie.

Art. 344. § 1. Pozwany, przeciwko ktoremu zapadl wyrok zaoczny, moze zlozyc sprzeciw w ciagu tygodnia od doreczenia mu wyroku.
§ 2. W pismie zawierajacym sprzeciw pozwany powinien przytoczyc zarzuty przeciwko zadaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie.
§ 3. (198) Sprzeciw zlozony po terminie oraz sprzeciw, ktorego brakow strona w wyznaczonym terminie nie uzupelnila, a takze sprzeciw nieoplacony, sad odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

Art. 345. Jezeli sprzeciw zostal zlozony prawidlowo, przewodniczacy wyznacza termin rozprawy i zarzadza doreczenie sprzeciwu powodowi.

Art. 346. § 1. Na wniosek pozwanego sad zawiesi rygor natychmiastowej wykonalnosci nadany wyrokowi zaocznemu, jezeli wyrok ten zostal wydany z naruszeniem przepisow o dopuszczalnosci jego wydania albo jezeli pozwany uprawdopodobni, ze jego niestawiennictwo bylo nie zawinione, a przedstawione w sprzeciwie okolicznosci wywoluja watpliwosci co do zasadnosci wyroku zaocznego. Zawieszajac wykonalnosc wyroku, sad moze zarzadzic srodki zabezpieczenia w mysl oddzialu poprzedzajacego.
§ 2. Wniosek o zawieszenie natychmiastowej wykonalnosci sad moze rozstrzygnac na posiedzeniu niejawnym.

Art. 347. (199) Po ponownym rozpoznaniu sprawy sad wydaje wyrok, ktorym wyrok zaoczny w calosci lub czesci utrzymuje w mocy albo uchyla go i orzeka o zadaniu pozwu, badz tez pozew odrzuca lub postepowanie umarza. Przepis art. 332 § 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 348. Koszty rozprawy zaocznej i sprzeciwu ponosi pozwany, chocby nastepnie wyrok zaoczny zostal uchylony, chyba ze niestawiennictwo pozwanego bylo nie zawinione lub ze nie dolaczono do akt nadeslanych do sadu przed rozprawa wyjasnien pozwanego.

Art. 349. § 1. W razie cofniecia sprzeciwu sad, jezeli uzna, ze cofniecie jest dopuszczalne, umarza postepowanie wywolane wniesieniem sprzeciwu i orzeka o kosztach jak przy cofnieciu pozwu. Wyrok zaoczny staje sie wowczas prawomocny.
§ 2. Przepis art. 203 § 4 stosuje sie odpowiednio.

Oddzial 4. Sprostowanie, uzupelnienie i wykladnia wyrokow

Art. 350. § 1. Sad moze z urzedu sprostowac w wyroku niedokladnosci, bledy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omylki.
§ 2. Sprostowanie sad moze postanowic na posiedzeniu niejawnym; o sprostowaniu umieszcza sie wzmianke na oryginale wyroku, a na zadanie stron takze na udzielonych im wypisach. Dalsze odpisy i wypisy powinny byc zredagowane w brzmieniu uwzgledniajacym postanowienie o sprostowaniu.
§ 3. (200) Jezeli sprawa toczy sie przed sadem drugiej instancji, sad ten moze z urzedu sprostowac wyrok pierwszej instancji.

Art. 351. § 1. (201) Strona moze w ciagu dwoch tygodni od ogloszenia wyroku, a gdy doreczenie wyroku nastepuje z urzedu - od jego doreczenia, zglosic wniosek o uzupelnienie wyroku, jezeli sad nie orzekl o calosci zadania, o natychmiastowej wykonalnosci albo nie zamiescil w wyroku dodatkowego orzeczenia, ktore wedlug przepisow ustawy powinien byl zamiescic z urzedu.
§ 2. Wniosek o uzupelnienie wyroku co do zwrotu kosztow lub natychmiastowej wykonalnosci sad moze rozpoznac na posiedzeniu niejawnym.
§ 3. Orzeczenie uzupelniajace wyrok zapada w postaci wyroku, chyba ze uzupelnienie dotyczy wylacznie kosztow lub natychmiastowej wykonalnosci.

Art. 352. Sad, ktory wydal wyrok, rozstrzyga postanowieniem watpliwosci co do jego tresci. Postanowienie w tym przedmiocie sad moze wydac na posiedzeniu niejawnym.

Art. 353. Wniosek o sprostowanie, uzupelnienie lub wykladnie wyroku nie ma wplywu na bieg terminu do wniesienia srodka zaskarzenia.

Rozdzial 1a. Nakazy zaplaty(202)

Art. 3531. (203) § 1. Jezeli przepis szczegolny tak stanowi, sad rozstrzyga sprawe, wydajac nakaz zaplaty.
§ 2. W postepowaniu upominawczym nakaz zaplaty moze wydac takze referendarz sadowy.

Art. 3532. Do nakazow zaplaty stosuje sie odpowiednio przepisy o wyrokach, jezeli kodeks nie stanowi inaczej.

Rozdzial 2. Postanowienia sadu

Art. 354. (204) Jezeli kodeks nie przewiduje wydania wyroku lub nakazu zaplaty, sad wydaje postanowienie.

Art. 355. § 1. Sad wydaje postanowienie o umorzeniu postepowania, jezeli powod cofnal ze skutkiem prawnym pozew lub jezeli wydanie wyroku stalo sie z innych przyczyn zbedne lub niedopuszczalne.
§ 2. (205) Postanowienie o umorzeniu postepowania moze zapasc na posiedzeniu niejawnym, jezeli powod cofnal ze skutkiem prawnym pozew w pismie procesowym albo gdy strony zawarly ugode przed mediatorem, ktora zatwierdzil sad.

Art. 356. Rozstrzygniecia zawarte w postanowieniach nie konczacych postepowania w sprawie, wydanych na posiedzeniach jawnych, wpisuje sie do protokolu bez spisywania odrebnej sentencji, jezeli nie przysluguje na nie zazalenie.

Art. 357. § 1. (206) Postanowienia ogloszone na posiedzeniu jawnym sad uzasadnia tylko wtedy, gdy podlegaja one zaskarzeniu, i tylko na zadanie strony zgloszone w terminie tygodniowym od dnia ogloszenia postanowienia. Postanowienia te dorecza sie tylko tej stronie, ktora zazadala sporzadzenia uzasadnienia i doreczenia postanowienia z uzasadnieniem.
§ 2. (207) Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sad dorecza z urzedu obu stronom, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej. Gdy stronie przysluguje srodek zaskarzenia, postanowienie nalezy doreczyc z uzasadnieniem; doreczajac postanowienie, nalezy pouczyc strone wystepujaca w sprawie bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego o dopuszczalnosci, terminie i sposobie wniesienia srodka zaskarzenia.
§ 3. (208) Uzasadnienie, o ktorym mowa w paragrafach poprzedzajacych, nalezy sporzadzic w ciagu tygodnia od dnia wydania postanowienia na posiedzeniu niejawnym. Jezeli postanowienie wydano na posiedzeniu jawnym, termin tygodniowy liczy sie od dnia, w ktorym zazadano jego doreczenia, a gdy zadania takiego nie bylo - od dnia wniesienia zazalenia.
§ 4. Postanowien, ktore odnosza sie wylacznie do innych osob (swiadka, bieglego, osoby trzeciej), nie dorecza sie stronom; osobom, ktorych te postanowienia dotycza, dorecza sie je tylko wowczas, gdy nie byly one obecne na posiedzeniu, na ktorym postanowienia te zostaly wydane.

Art. 358. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym wiaze sad od chwili, w ktorej zostalo podpisane wraz z uzasadnieniem, jezeli zas sad postanowienia nie uzasadnia, od chwili podpisania sentencji.

Art. 359. (209) § 1. Postanowienia nie konczace postepowania w sprawie moga byc uchylane i zmieniane wskutek zmiany okolicznosci sprawy, chociazby byly zaskarzone, a nawet prawomocne.
§ 2. Postanowienia, o ktorych mowa w § 1, moga byc zmieniane lub uchylane takze wowczas, gdy zostaly wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunal Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucja, ratyfikowana umowa miedzynarodowa lub z ustawa.

Art. 360. Postanowienia staja sie skuteczne w takim zakresie i w taki sposob, jaki wynika z ich tresci, z chwila ogloszenia, a jezeli ogloszenia nie bylo - z chwila podpisania sentencji.

Art. 361. Do postanowien stosuje sie odpowiednio przepisy o wyrokach, jezeli kodeks nie stanowi inaczej.

Art. 362. Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sie odpowiednio do zarzadzen przewodniczacego.

Art. 3621. (210) Do postanowien referendarza sadowego stosuje sie odpowiednio przepisy o postanowieniach sadu.

Rozdzial 3. Prawomocnosc orzeczen

Art. 363. § 1. Orzeczenie sadu staje sie prawomocne, jezeli nie przysluguje co do niego srodek odwolawczy lub inny srodek zaskarzenia.
§ 2. (211) Mimo niedopuszczalnosci odrebnego zaskarzenia nie staja sie prawomocne postanowienia podlegajace rozpoznaniu przez sad drugiej instancji, gdy sad ten rozpoznaje sprawe, w ktorej je wydano.
§ 3. (212) Jezeli zaskarzono tylko czesc orzeczenia, staje sie ono prawomocne w czesci pozostalej z uplywem terminu do zaskarzenia, chyba ze sad drugiej instancji moze z urzedu rozpoznac sprawe takze w tej czesci.

Art. 364. (213) §1. Prawomocnosc orzeczenia stwierdza na wniosek strony sad pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopoki akta sprawy znajduja sie w sadzie drugiej instancji - ten sad. Stwierdzenia dokonuje sad jednoosobowo.
§ 2. Postanowienia w sprawie, o ktorej mowa w § 1, moze wydac takze referendarz sadowy.

Art. 365. § 1. (214) Orzeczenie prawomocne wiaze nie tylko strony i sad, ktory je wydal, lecz rowniez inne sady oraz inne organy panstwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych takze inne osoby.
§ 2. Kodeks postepowania karnego okresla, w jakim zakresie orzeczenia sadu cywilnego nie wiaza sadu w postepowaniu karnym.

Art. 366. Wyrok prawomocny ma powage rzeczy osadzonej tylko co do tego, co w zwiazku z podstawa sporu stanowilo przedmiot rozstrzygniecia, a ponadto tylko miedzy tymi samymi stronami.

DZIAL V. SRODKI ODWOLAWCZE

Rozdzial 1. Apelacja(215)

Art. 367. § 1. Od wyroku sadu pierwszej instancji przysluguje apelacja do sadu drugiej instancji.
§ 2. (216) Apelacje od wyroku sadu rejonowego rozpoznaje sad okregowy, a od wyroku sadu okregowego jako pierwszej instancji - sad apelacyjny.
§ 3. Rozpoznanie sprawy nastepuje w skladzie trzech sedziow zawodowych. Postanowienia dotyczace postepowania dowodowego na posiedzeniu niejawnym wydaje sad w skladzie jednego sedziego.
§ 4. (217) Postanowienie o przyznaniu i cofnieciu zwolnienia od kosztow sadowych, o odmowie zwolnienia, o odrzuceniu wniosku o zwolnienie oraz o nalozeniu na strone obowiazku uiszczenia kosztow i skazaniu na grzywne sad moze wydac na posiedzeniu niejawnym w skladzie jednego sedziego.

Art. 368. (218) § 1. Apelacja powinna czynic zadosc wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierac:
1) oznaczenie wyroku, od ktorego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarzony w calosci czy w czesci,
2) zwiezle przedstawienie zarzutow,
3) uzasadnienie zarzutow,
4) powolanie, w razie potrzeby, nowych faktow i dowodow oraz wykazanie, ze ich powolanie w postepowaniu przed sadem pierwszej instancji nie bylo mozliwe albo ze potrzeba powolania sie na nie wynikla pozniej,
5) wniosek o zmiane lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu zadanej zmiany lub uchylenia.
§ 2. W sprawach o prawa majatkowe nalezy oznaczyc wartosc przedmiotu zaskarzenia. Wartosc ta moze byc oznaczona na kwote wyzsza od wartosci przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy powod rozszerzyl powodztwo lub sad orzekl ponad zadanie. Przepisy art. 19-24 i 25 § 1 stosuje sie odpowiednio.

Art. 369. § 1. Apelacje wnosi sie do sadu, ktory wydal zaskarzony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doreczenia stronie skarzacej wyroku z uzasadnieniem.
§ 2. Jezeli strona nie zazadala uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogloszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w ktorym uplynal termin do zadania uzasadnienia.

Art. 370. (219) Sad pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelacje wniesiona po uplywie przepisanego terminu, nieoplacona lub z innych przyczyn niedopuszczalna, jak rowniez apelacje, ktorej brakow strona nie uzupelnila w wyznaczonym terminie.

Art. 3701. (220) Apelacje sporzadzona przez adwokata, radce prawnego lub rzecznika patentowego, niespelniajaca wymagan okreslonych w art. 368 § 1 pkt 1-3 i pkt 5, sad pierwszej instancji odrzuca bez wzywania do usuniecia tych brakow, zawiadamiajac o tym wlasciwy organ samorzadu zawodowego, do ktorego nalezy pelnomocnik.

Art. 371. Po doreczeniu apelacji stronie przeciwnej sad pierwszej instancji przedstawia niezwlocznie akta sprawy sadowi drugiej instancji.

Art. 372. Strona przeciwna moze w ciagu dwoch tygodni od dnia doreczenia apelacji wniesc odpowiedz na apelacje wprost do sadu drugiej instancji.

Art. 373. Sad drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelacje, jezeli ulegala ona odrzuceniu przez sad pierwszej instancji. Jezeli dostrzeze braki, do ktorych usuniecia strona nie byla wezwana, zazada ich usuniecia. W razie nieusuniecia brakow w wyznaczonym terminie, apelacja ulega odrzuceniu.

Art. 374. Sad drugiej instancji moze rozpoznac sprawe na posiedzeniu niejawnym, jezeli zachodzi niewaznosc postepowania.

Art. 375. Poza wypadkami wymienionymi w dwoch artykulach poprzedzajacych sad drugiej instancji wyznacza rozprawe.

Art. 376. Rozprawa przed sadem drugiej instancji odbywa sie bez wzgledu na niestawiennictwo jednej lub obu stron. Wydany wyrok nie jest zaoczny.

Art. 377. Po wywolaniu sprawy rozprawa rozpoczyna sie od sprawozdania sedziego, ktory zwiezle przedstawia stan sprawy ze szczegolnym uwzglednieniem zarzutow i wnioskow apelacyjnych.

Art. 378. (221) § 1. Sad drugiej instancji rozpoznaje sprawe w granicach apelacji; w granicach zaskarzenia bierze jednak z urzedu pod uwage niewaznosc postepowania.
§ 2. W granicach zaskarzenia sad drugiej instancji moze z urzedu rozpoznac sprawe takze na rzecz wspoluczestnikow, ktorzy wyroku nie zaskarzyli, gdy bedace przedmiotem zaskarzenia prawa lub obowiazki sa dla nich wspolne. Wspoluczestnikow tych nalezy zawiadomic o rozprawie; moga oni skladac pisma przygotowawcze.

Art. 379. Niewaznosc postepowania zachodzi:
1) jezeli droga sadowa byla niedopuszczalna,
2) jezeli strona nie miala zdolnosci sadowej lub procesowej, organu powolanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pelnomocnik strony nie byl nalezycie umocowany,
3) jezeli o to samo roszczenie miedzy tymi samymi stronami toczy sie sprawa wczesniej wszczeta albo jezeli sprawa taka zostala juz prawomocnie osadzona,
4) jezeli sklad sadu orzekajacego byl sprzeczny z przepisami prawa albo jezeli w rozpoznaniu sprawy bral udzial sedzia wylaczony z mocy ustawy,
5) jezeli strona zostala pozbawiona moznosci obrony swych praw,
6) (222) jezeli sad rejonowy orzekl w sprawie, w ktorej sad okregowy jest wlasciwy bez wzgledu na wartosc przedmiotu sporu.

Art. 380. Sad drugiej instancji, na wniosek strony, rozpoznaje rowniez te postanowienia sadu pierwszej instancji, ktore nie podlegaja zaskarzeniu w drodze zazalenia, a mialy wplyw na rozstrzygniecie sprawy.

Art. 381. Sad drugiej instancji moze pominac nowe fakty i dowody, jezeli strona mogla je powolac w postepowaniu przed sadem pierwszej instancji, chyba ze potrzeba powolania sie na nie wynikla pozniej.

Art. 382. Sad drugiej instancji orzeka na podstawie materialu zebranego w postepowaniu w pierwszej instancji oraz w postepowaniu apelacyjnym.

Art. 383. W postepowaniu apelacyjnym nie mozna rozszerzyc zadania pozwu ani wystepowac z nowymi roszczeniami. Jednakze w razie zmiany okolicznosci mozna zadac zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartosci lub innego przedmiotu, a w sprawach o swiadczenie powtarzajace sie mozna nadto rozszerzyc zadanie pozwu o swiadczenia za dalsze okresy.

Art. 384. Sad nie moze uchylic lub zmienic wyroku na niekorzysc strony wnoszacej apelacje, chyba ze strona przeciwna rowniez wniosla apelacje.

Art. 385. Sad drugiej instancji oddala apelacje, jezeli jest ona bezzasadna.

Art. 386. § 1. W razie uwzglednienia apelacji sad drugiej instancji zmienia zaskarzony wyrok i orzeka co do istoty sprawy.
§ 2. W razie stwierdzenia niewaznosci postepowania sad drugiej instancji uchyla zaskarzony wyrok, znosi postepowanie w zakresie dotknietym niewaznoscia i przekazuje sprawe sadowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.
§ 3. Jezeli pozew ulega odrzuceniu albo zachodzi podstawa do umorzenia postepowania, sad drugiej instancji uchyla wyrok oraz odrzuca pozew lub umarza postepowanie.
§ 4. (223) Poza wypadkami okreslonymi w § 2 i 3 sad drugiej instancji moze uchylic zaskarzony wyrok i przekazac sprawe do ponownego rozpoznania tylko w razie nierozpoznania przez sad pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postepowania dowodowego w calosci.
§ 5. W wypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, sad rozpoznaje ja w innym skladzie.
§ 6. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postepowania wyrazone w uzasadnieniu wyroku sadu drugiej instancji wiaza zarowno sad, ktoremu sprawa zostala przekazana, jak i sad drugiej instancji, przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy nastapila zmiana stanu prawnego.

Art. 387. § 1. (224) Sad drugiej instancji uzasadnia z urzedu wyrok oraz postanowienie konczace postepowanie w sprawie. W sprawach, w ktorych apelacje oddalono, uzasadnienie sporzadza sie tylko wowczas, gdy strona zazadala doreczenia jej wyroku z uzasadnieniem.
§ 2. (225) Sporzadzenie uzasadnienia powinno nastapic w terminie dwoch tygodni od dnia ogloszenia sentencji orzeczenia. Jezeli ogloszenia nie bylo, termin ten liczy sie od dnia wydania orzeczenia. W sprawach, w ktorych apelacje oddalono, uzasadnienie sporzadza sie w terminie dwoch tygodni od dnia zgloszenia wniosku.
§ 3. Orzeczenie z uzasadnieniem dorecza sie tej stronie, ktora w terminie tygodniowym od ogloszenia sentencji zazadala doreczenia. Przepis art. 327 § 2 stosuje sie odpowiednio. Jezeli ogloszenia nie bylo, orzeczenie z uzasadnieniem dorecza sie stronom z urzedu w terminie tygodniowym od sporzadzenia uzasadnienia.
§ 4. (226) Jezeli uzasadnienie nie zostalo sporzadzone, a w sprawie zostala wniesiona skarga kasacyjna lub skarga o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia, sad drugiej instancji sporzadza uzasadnienie zaskarzonego orzeczenia w terminie dwoch tygodni od dnia wniesienia skargi.

Art. 3871. (227) W razie wydania przez sad drugiej instancji orzeczenia, od ktorego przysluguje skarga kasacyjna, strony i ich przedstawiciele maja obowiazek, do czasu uplywu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, zawiadamiac sad drugiej instancji o kazdej zmianie miejsca zamieszkania.

Art. 388. (228) § 1. W razie wniesienia skargi kasacyjnej, gdyby na skutek wykonania orzeczenia stronie mogla byc wyrzadzona niepowetowana szkoda, sad drugiej instancji moze wstrzymac wykonanie zaskarzonego orzeczenia do czasu ukonczenia postepowania kasacyjnego lub uzaleznic wykonanie tego orzeczenia - a w razie oddalenia apelacji takze orzeczenia sadu pierwszej instancji - od zlozenia przez powoda stosownego zabezpieczenia. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.
§ 2. Zabezpieczenie moze rowniez polegac na wstrzymaniu wydania powodowi sum pienieznych po ich wyegzekwowaniu od pozwanego lub na wstrzymaniu sprzedazy zajetego majatku.
§ 3. Do czasu uplywu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wstrzymuje sie z urzedu sprzedaz nieruchomosci.
§ 4. Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio do wstrzymania skutecznosci zaskarzonego orzeczenia niepodlegajacego wykonaniu.

Art. 389. Po bezskutecznym uplywie terminu do zaskarzenia wydanego wyroku sad drugiej instancji zwraca akta sadowi pierwszej instancji.

Art. 390. § 1. (229) Jezeli przy rozpoznawaniu apelacji powstanie zagadnienie prawne budzace powazne watpliwosci, sad moze przedstawic to zagadnienie do rozstrzygniecia Sadowi Najwyzszemu, odraczajac rozpoznanie sprawy. Sad Najwyzszy wladny jest przejac sprawe do rozpoznania albo przekazac zagadnienie do rozstrzygniecia powiekszonemu skladowi tego Sadu.
§ 2. Uchwala Sadu Najwyzszego rozstrzygajaca zagadnienie prawne wiaze w danej sprawie.

Art. 391. (230) § 1. Jezeli nie ma szczegolnych przepisow o postepowaniu przed sadem drugiej instancji, do postepowania tego stosuje sie odpowiednio przepisy o postepowaniu przed sadem pierwszej instancji. Przepisy art. 194-196 i 198 nie maja zastosowania.
§ 2. (231) W razie cofniecia apelacji sad drugiej instancji umarza postepowanie apelacyjne i orzeka o kosztach jak przy cofnieciu pozwu. Gdy cofniecie apelacji nastapilo przed sadem pierwszej instancji, postepowanie umarza sad pierwszej instancji.

Rozdzial 11. (232)(uchylony).

Art. 392. (uchylony).

Art. 3921. (uchylony).

Art. 393. (uchylony).

Art. 3931. (uchylony).

Art. 3932. (233) (uchylony).

Art. 3933. (uchylony).

Art. 3934. (uchylony).

Art. 3935. (uchylony).

Art. 3936. (uchylony).

Art. 3937. (uchylony).

Art. 3938. (uchylony).

Art. 3939. (uchylony).

Art. 39310. (uchylony).

Art. 39311. (uchylony).

Art. 39312. (uchylony).

Art. 39313. (uchylony).

Art. 39314. (uchylony).

Art. 39315. (uchylony).

Art. 39316. (uchylony).

Art. 39317. (uchylony).

Art. 39318. (234) (uchylony).

Art. 39319. (uchylony).

Art. 39320. (235) (skreslony).

Rozdzial 2. Zazalenie

Art. 394. § 1. (236) Zazalenie do sadu drugiej instancji przysluguje na postanowienia sadu pierwszej instancji konczace postepowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sadu pierwszej instancji i zarzadzenia przewodniczacego, ktorych przedmiotem jest:
1) (237) zwrot pozwu, odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sadowi rownorzednemu lub nizszemu albo podjecie postepowania w innym trybie,
2) odmowa zwolnienia od kosztow sadowych lub cofniecie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwolanie;
3) oddalenie opozycji przeciwko wstapieniu interwenienta ubocznego oraz niedopuszczenie interwenienta do udzialu w sprawie wskutek uwzglednienia opozycji;
4) rygor natychmiastowej wykonalnosci;
41) wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu rozstrzygniecia skargi o wznowienie postepowania;
42) (238) stwierdzenie prawomocnosci orzeczenia,
5) (239) skazanie swiadka, bieglego, strony, jej pelnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywne, zarzadzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania swiadka oraz odmowa zwolnienia swiadka i bieglego od grzywny i swiadka od przymusowego sprowadzenia,
6) zawieszenie postepowania i odmowa podjecia zawieszonego postepowania;
7) odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doreczenia;
8) sprostowanie lub wykladnia orzeczenia albo ich odmowa;
9) (240) okreslenie zasad ponoszenia przez strony kosztow procesu, wymiar oplaty, zwrot oplaty lub zaliczki, obciazenie kosztami sadowymi, jezeli strona nie sklada srodka zaskarzenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zaplaty oraz wynagrodzenie bieglego,
10) oddalenie wniosku o wylaczenie sedziego;
101) (241) zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem;
11) odrzucenie zazalenia;
12) (242) odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza sadowego.
§ 2. Termin do wniesienia zazalenia jest tygodniowy i liczy sie od doreczenia postanowienia, a gdy strona nie zazadala w terminie przepisanym doreczenia postanowienia zapadlego na rozprawie - od ogloszenia postanowienia.
§ 3. Zazalenie powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierac wskazanie zaskarzonego postanowienia i wniosek o jego zmiane lub uchylenie, jak rowniez zwiezle uzasadnienie zazalenia ze wskazaniem w miare potrzeby nowych faktow i dowodow.

Art. 3941. (243) § 1. Zazalenie do Sadu Najwyzszego przysluguje na postanowienie sadu drugiej instancji odrzucajace skarge kasacyjna oraz skarge o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia.
§ 2. W sprawach, w ktorych przysluguje skarga kasacyjna, zazalenie przysluguje takze na postanowienie sadu drugiej instancji konczace postepowanie w sprawie, z wyjatkiem postanowien, o ktorych mowa w art. 3981, a takze postanowien wydanych w wyniku rozpoznania zazalenia na postanowienie sadu pierwszej instancji.
§ 3. Do postepowania przed Sadem Najwyzszym toczacego sie na skutek zazalenia stosuje sie odpowiednio art. 394 § 2 i 3, art. 395 i art. 397 § 1, art. 39810, art. 39814, art. 39815 § 1 zdanie pierwsze, art. 39816, art. 39817, art. 39821.

Art. 395. (244) § 1. Akta sprawy wraz z zazaleniem sad pierwszej instancji przedstawia sadowi drugiej instancji po doreczeniu zazalenia stronie przeciwnej, a w wypadkach wskazanych w pkt 2 i 5 § 1 artykulu poprzedzajacego - niezwlocznie po zlozeniu zazalenia bez doreczenia go stronie przeciwnej. Odpowiedz na zazalenie moze byc wniesiona wprost do sadu drugiej instancji w terminie tygodniowym od doreczenia zazalenia.
§ 2. Jezeli zazalenie zarzuca niewaznosc postepowania lub jest oczywiscie uzasadnione, sad, ktory wydal zaskarzone postanowienie, moze na posiedzeniu niejawnym, nie przesylajac akt sadowi drugiej instancji, uchylic zaskarzone postanowienie i w miare potrzeby sprawe rozpoznac na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysluguja srodki odwolawcze na zasadach ogolnych.

Art. 396. Sad pierwszej instancji moze wstrzymac wykonanie zaskarzonego postanowienia do czasu rozstrzygniecia zazalenia. Postanowienie takie moze zapasc na posiedzeniu niejawnym.

Art. 397. (245) § 1. Sad drugiej instancji rozpoznaje zazalenie na posiedzeniu niejawnym.
§ 11. (246) W postepowaniu toczacym sie na skutek zazalenia sad drugiej instancji uzasadnia z urzedu postanowienie konczace to postepowanie.
§ 2. (247) Do postepowania toczacego sie na skutek zazalenia stosuje sie odpowiednio przepisy o postepowaniu apelacyjnym. Rozpoznanie zazalenia na postanowienie w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztow sadowych lub cofniecia takiego zwolnienia, odrzucenia wniosku o zwolnienie oraz nalozenia na strone obowiazku uiszczenia kosztow i skazania na grzywne nastepuje w skladzie jednego sedziego.

Art. 398. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie odpowiednio do zazalen na zarzadzenia przewodniczacego.

DZIAL VA. SKARGA KASACYJNA(248)

Art. 3981. § 1. Od wydanego przez sad drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postepowania konczacych postepowanie w sprawie strona, Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich moze wniesc skarge kasacyjna do Sadu Najwyzszego, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.
§ 2. Wniesienie skargi kasacyjnej przez strone wylacza - w zaskarzonym zakresie - wniesienie skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich.

Art. 3982. § 1. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majatkowe, w ktorych wartosc przedmiotu zaskarzenia jest nizsza niz piecdziesiat tysiecy zlotych, w sprawach gospodarczych - nizsza niz siedemdziesiat piec tysiecy zlotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych - nizsza niz dziesiec tysiecy zlotych. Jednakze w sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych skarga kasacyjna przysluguje niezaleznie od wartosci przedmiotu zaskarzenia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objecie obowiazkiem ubezpieczenia spolecznego.
§ 2. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna takze w sprawach:
1) o rozwod, o separacje, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierzawy oraz o naruszenie posiadania,
2) dotyczacych kar porzadkowych, swiadectwa pracy i roszczen z tym zwiazanych oraz o deputaty lub ich ekwiwalent,
3) rozpoznanych w postepowaniu uproszczonym.
§ 3. Niedopuszczalna jest skarga kasacyjna od wyroku ustalajacego nieistnienie malzenstwa lub orzekajacego uniewaznienie malzenstwa, jezeli chocby jedna ze stron po uprawomocnieniu sie wyroku zawarla zwiazek malzenski.

Art. 3983. § 1. Skarge kasacyjna strona moze oprzec na nastepujacych podstawach:
1) naruszeniu prawa materialnego przez bledna jego wykladnie lub niewlasciwe zastosowanie,
2) naruszeniu przepisow postepowania, jezeli uchybienie to moglo miec istotny wplyw na wynik sprawy.
§ 2. Prokurator Generalny moze oprzec skarge kasacyjna na podstawach okreslonych w § 1, jezeli przez wydanie orzeczenia doszlo do naruszenia podstawowych zasad porzadku prawnego, a Rzecznik Praw Obywatelskich - jezeli przez wydanie orzeczenia doszlo do naruszenia konstytucyjnych wolnosci albo praw czlowieka i obywatela.
§ 3. Podstawa skargi kasacyjnej nie moga byc zarzuty dotyczace ustalenia faktow lub oceny dowodow.

Art. 3984. § 1. Skarga kasacyjna powinna zawierac:
1) oznaczenie orzeczenia, od ktorego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarzone w calosci czy w czesci,
2) przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie,
3) wniosek o przyjecie skargi kasacyjnej do rozpoznania i jego uzasadnienie oraz
4) wniosek o uchylenie lub uchylenie i zmiane orzeczenia z oznaczeniem zakresu zadanego uchylenia i zmiany.
§ 2. Ponadto skarga kasacyjna powinna czynic zadosc wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a w sprawach o prawa majatkowe powinna zawierac rowniez oznaczenie wartosci przedmiotu zaskarzenia. Do skargi kasacyjnej dolacza sie takze dwa jej odpisy przeznaczone do akt Sadu Najwyzszego oraz dla Prokuratora Generalnego, chyba ze sam wniosl skarge.

Art. 3985. § 1. Skarge kasacyjna wnosi sie do sadu, ktory wydal zaskarzone orzeczenie, w terminie dwoch miesiecy od dnia doreczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarzacej.
§ 2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich wynosi szesc miesiecy od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia, a jezeli strona zazadala doreczenia orzeczenia z uzasadnieniem - od chwili doreczenia orzeczenia stronie.

Art. 3986. § 1. Jezeli skarga kasacyjna nie spelnia wymagan przewidzianych w art. 3984 § 2, przewodniczacy w sadzie drugiej instancji wzywa skarzacego do usuniecia brakow w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia skargi.
§ 2. (249) Sad drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym skarge kasacyjna wniesiona po uplywie terminu, skarge niespelniajaca wymagan okreslonych w art. 3984 § 1, nieoplacona oraz skarge, ktorej brakow nie usunieto w terminie lub z innych przyczyn niedopuszczalna.
§ 3. Sad Najwyzszy odrzuca skarge kasacyjna, ktora podlegala odrzuceniu przez sad drugiej instancji, albo zwraca ja temu sadowi w celu usuniecia dostrzezonych brakow.
§ 4. O odrzuceniu skargi kasacyjnej niespelniajacej wymagan okreslonych w art. 3984 § 1 Sad Najwyzszy zawiadamia wlasciwy organ samorzadu zawodowego, do ktorego nalezy pelnomocnik.

Art. 3987. § 1. Strona przeciwna moze wniesc do sadu drugiej instancji odpowiedz na skarge kasacyjna w terminie dwutygodniowym od doreczenia jej skargi. W razie wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiedz na skarge moga wniesc obydwie strony.
§ 2. Po uplywie terminu do wniesienia odpowiedzi lub po zarzadzeniu doreczenia odpowiedzi skarzacemu, sad drugiej instancji niezwlocznie przedstawia skarge kasacyjna i odpowiedz wraz z aktami sprawy Sadowi Najwyzszemu. Do akt sprawy dolacza sie dwa odpisy zaskarzonego orzeczenia z uzasadnieniem.

Art. 3988. § 1. W kazdej sprawie Sad Najwyzszy moze zwrocic sie do Prokuratora Generalnego o zajecie na pismie stanowiska co do skargi kasacyjnej wniesionej przez strone i odpowiedzi na skarge. Prokurator Generalny lub wyznaczony przez niego prokurator przedstawia stanowisko w terminie trzydziestu dni, a jezeli uzna, ze wymaga tego ochrona praworzadnosci, praw obywatelskich lub interesu publicznego, bierze udzial w postepowaniu kasacyjnym.
§ 2. Odpis pisma, o ktorym mowa w § 1, dorecza sie stronom, ktore moga sie do niego ustosunkowac w terminie czternastu dni, nie pozniej jednak niz na rozprawie kasacyjnej.

Art. 3989. § 1. Sad Najwyzszy przyjmuje skarge kasacyjna do rozpoznania, jezeli:
1) w sprawie wystepuje istotne zagadnienie prawne,
2) istnieje potrzeba wykladni przepisow prawnych budzacych powazne watpliwosci lub wywolujacych rozbieznosci w orzecznictwie sadow,
3) zachodzi niewaznosc postepowania lub
4) skarga kasacyjna jest oczywiscie uzasadniona.
§ 2. (250) O przyjeciu lub odmowie przyjecia skargi kasacyjnej do rozpoznania Sad Najwyzszy orzeka na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie nie wymaga pisemnego uzasadnienia.

Art. 39810. Sad Najwyzszy rozpoznaje skarge kasacyjna w skladzie trzech sedziow. W pozostalych wypadkach Sad Najwyzszy orzeka w skladzie jednego sedziego.

Art. 39811. § 1. Sad Najwyzszy rozpoznaje skarge kasacyjna na posiedzeniu niejawnym, chyba ze w sprawie wystepuje istotne zagadnienie prawne, a skarzacy zlozyl w skardze kasacyjnej wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie. Sad Najwyzszy moze takze rozpoznac skarge kasacyjna na rozprawie, jezeli przemawiaja za tym inne wzgledy.
§ 2. Sedzia sprawozdawca przedstawia na rozprawie zwiezle stan sprawy, ze szczegolnym uwzglednieniem podstaw i wnioskow kasacyjnych.
§ 3. Udzielajac glosu stronom, przewodniczacy moze ograniczyc czas wystapienia, stosownie do wagi i zawilosci sprawy.
§ 4. Jezeli w rozprawie bierze udzial Prokurator Generalny lub upowazniony przez niego prokurator, przewodniczacy udziela mu glosu po wysluchaniu stron.

Art. 39812. Z wyjatkiem wypadkow okreslonych w art. 173-1751, postepowanie przed Sadem Najwyzszym ulega zawieszeniu jedynie na zgodny wniosek stron.

Art. 39813. § 1. Sad Najwyzszy rozpoznaje skarge kasacyjna w granicach zaskarzenia oraz w granicach podstaw; w granicach zaskarzenia bierze jednak z urzedu pod rozwage niewaznosc postepowania.
§ 2. W postepowaniu kasacyjnym nie jest dopuszczalne powolanie nowych faktow i dowodow, a Sad Najwyzszy jest zwiazany ustaleniami faktycznymi stanowiacymi podstawe zaskarzonego orzeczenia.
§ 3. Skarzacy moze przytoczyc nowe uzasadnienie podstaw kasacyjnych.

Art. 39814. Sad Najwyzszy oddala skarge kasacyjna, jezeli nie ma uzasadnionych podstaw albo jezeli zaskarzone orzeczenie mimo blednego uzasadnienia odpowiada prawu.

Art. 39815. § 1. Sad Najwyzszy w razie uwzglednienia skargi kasacyjnej uchyla zaskarzone orzeczenie w calosci lub w czesci i przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania sadowi, ktory wydal orzeczenie, lub innemu sadowi rownorzednemu; Sad Najwyzszy moze uchylic takze w calosci lub w czesci orzeczenie sadu pierwszej instancji i przekazac sprawe do ponownego rozpoznania sadowi temu samemu lub rownorzednemu. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy przepis art. 415 stosuje sie odpowiednio.
§ 2. W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, sad rozpoznaje ja w innym skladzie.

Art. 39816. Jezeli podstawa naruszenia prawa materialnego jest oczywiscie uzasadniona, a skargi kasacyjnej nie oparto takze na podstawie naruszenia przepisow postepowania lub podstawa ta okazala sie nieuzasadniona, Sad Najwyzszy moze na wniosek skarzacego uchylic zaskarzony wyrok i orzec co do istoty sprawy. Przepis art. 415 stosuje sie odpowiednio.

Art. 39817. § 1. Jezeli przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wyloni sie zagadnienie prawne budzace powazne watpliwosci, Sad Najwyzszy moze odroczyc wydanie orzeczenia i przekazac to zagadnienie do rozstrzygniecia powiekszonemu skladowi tego Sadu.
§ 2. Uchwala powiekszonego skladu Sadu Najwyzszego jest w danej sprawie wiazaca.
§ 3. Sad Najwyzszy w powiekszonym skladzie moze przejac sprawe do swego rozpoznania.

Art. 39818. W razie wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich koszty procesu w postepowaniu kasacyjnym podlegaja wzajemnemu zniesieniu.

Art. 39819. Jezeli pozew ulegal odrzuceniu albo istniala podstawa do umorzenia postepowania, Sad Najwyzszy uchyla wydane w sprawie wyroki oraz odrzuca pozew lub umarza postepowanie. Przepis art. 415 stosuje sie odpowiednio.

Art. 39820. Sad, ktoremu sprawa zostala przekazana, zwiazany jest wykladnia prawa dokonana w tej sprawie przez Sad Najwyzszy. Nie mozna oprzec skargi kasacyjnej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na podstawach sprzecznych z wykladnia prawa dokonana w tej sprawie przez Sad Najwyzszy.

Art. 39821. Jezeli nie ma szczegolnych przepisow o postepowaniu przed Sadem Najwyzszym, do postepowania tego stosuje sie odpowiednio przepisy o apelacji, z tym ze skarge kasacyjna cofnac moze rowniez sama strona, a termin na sporzadzenie uzasadnienia orzeczenia przez Sad Najwyzszy wynosi miesiac.

DZIAL VB. SKARGA NA ORZECZENIE REFERENDARZA SADOWEGO(251)

Art. 39822. § 1. (252) Na orzeczenie referendarza sadowego, co do istoty sprawy, orzeczenie konczace postepowanie, orzeczenia, o ktorych mowa w art. 394 § 1 pkt 1, 2, 42, 5, 6, 7, 8 i 9, a takze orzeczenie co do nadania klauzuli wykonalnosci, przysluguje skarga, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej. Skarge rozpoznaje sad, w ktorym wydano zaskarzone orzeczenie.
§ 2. (253) W razie wniesienia skargi orzeczenie referendarza sadowego traci moc, z wyjatkiem orzeczenia co do nadania klauzuli wykonalnosci.
§ 3. Sad rozpoznaje sprawe jako sad pierwszej instancji, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.
§ 4. Skarge wnosi sie do sadu w terminie tygodniowym od dnia doreczenia stronie postanowienia referendarza sadowego, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.
§ 5. Skarge wniesiona po uplywie terminu lub nieoplacona sad odrzuca.

Art. 39823. § 1. Wniesienie skargi na postanowienie referendarza w przedmiocie kosztow sadowych lub kosztow procesu wstrzymuje jego wykonalnosc. Rozpoznajac skarge sad wydaje postanowienie, w ktorym zaskarzone postanowienie referendarza sadowego utrzymuje w mocy albo je zmienia.
§ 2. W sprawach, o ktorych mowa w § 1, sad orzeka jako sad drugiej instancji, stosujac odpowiednio przepisy o zazaleniu.

DZIAL VI. WZNOWIENIE POSTEPOWANIA

Art. 399. (254) § 1. W wypadkach przewidzianych w dziale niniejszym mozna zadac wznowienia postepowania, ktore zostalo zakonczone prawomocnym wyrokiem.
§ 2. Na podstawie okreslonej w art. 4011 postepowanie moze byc wznowione rowniez w razie zakonczenia go postanowieniem.

Art. 400. Niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekajacego uniewaznienie malzenstwa lub rozwod albo ustalajacego nieistnienie malzenstwa, jezeli chocby jedna ze stron zawarla po jego uprawomocnieniu sie nowy zwiazek malzenski.

Art. 401. (255) Mozna zadac wznowienia postepowania z powodu niewaznosci:
1) jezeli w skladzie sadu uczestniczyla osoba nieuprawniona albo jezeli orzekal sedzia wylaczony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem sie wyroku nie mogla domagac sie wylaczenia;
2) jezeli strona nie miala zdolnosci sadowej lub procesowej albo nie byla nalezycie reprezentowana badz jezeli wskutek naruszenia przepisow prawa byla pozbawiona moznosci dzialania; nie mozna jednak zadac wznowienia, jezeli przed uprawomocnieniem sie wyroku niemoznosc dzialania ustala lub brak reprezentacji byl podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdzila dokonane czynnosci procesowe.

Art. 4011. (256) Mozna zadac wznowienia postepowania rowniez w wypadku, gdy Trybunal Konstytucyjny orzekl o niezgodnosci aktu normatywnego z Konstytucja, ratyfikowana umowa miedzynarodowa lub z ustawa, na podstawie ktorego zostalo wydane orzeczenie.

Art. 402. (257) (skreslony).

Art. 403. § 1. Mozna zadac wznowienia na tej podstawie, ze:
1) wyrok zostal oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazujacym wyroku karnym, nastepnie uchylonym;
2) wyrok zostal uzyskany za pomoca przestepstwa.
§ 2. (258) Mozna zadac wznowienia w razie pozniejszego wykrycia takich okolicznosci faktycznych lub srodkow dowodowych, ktore moglyby miec wplyw na wynik sprawy, a z ktorych strona nie mogla skorzystac w poprzednim postepowaniu.
§ 3. (259) Mozna zadac wznowienia w razie pozniejszego wykrycia prawomocnego wyroku dotyczacego tego samego stosunku prawnego; w tym wypadku przedmiotem rozpoznania przez sad jest nie tylko zaskarzony wyrok, lecz sa rowniez z urzedu inne prawomocne wyroki dotyczace tego samego stosunku prawnego.
§ 4. (260) Mozna zadac wznowienia, jezeli na tresc wyroku mialo wplyw postanowienie niekonczace postepowania w sprawie, wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunal Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucja, ratyfikowana umowa miedzynarodowa lub z ustawa, uchylone lub zmienione zgodnie z art. 4161.

Art. 404. Z powodu przestepstwa mozna zadac wznowienia jedynie wowczas, gdy czyn zostal ustalony prawomocnym wyrokiem skazujacym, chyba ze postepowanie karne nie moze byc wszczete lub ze zostalo umorzone z innych przyczyn niz brak dowodow.

Art. 405. (261) Do wznowienia postepowania z przyczyn niewaznosci oraz na podstawie przewidzianej w art. 4011 wlasciwy jest sad, ktory wydal zaskarzone orzeczenie, a jezeli zaskarzono orzeczenia sadow roznych instancji, wlasciwy jest sad instancji wyzszej. Do wznowienia postepowania na innej podstawie wlasciwy jest sad, ktory ostatnio orzekal co do istoty sprawy.

Art. 406. Do postepowania ze skargi o wznowienie stosuje sie odpowiednio przepisy o postepowaniu przed sadem pierwszej instancji, jezeli przepisy ponizsze nie stanowia inaczej.

Art. 407. (262) § 1. Skarge o wznowienie wnosi sie w terminie trzymiesiecznym; termin ten liczy sie od dnia, w ktorym strona dowiedziala sie o podstawie wznowienia, a gdy podstawa jest pozbawienie moznosci dzialania lub brak nalezytej reprezentacji - od dnia, w ktorym o wyroku dowiedziala sie strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.
§ 2. W sytuacji okreslonej w art. 4011 skarge o wznowienie wnosi sie w terminie trzech miesiecy od dnia wejscia w zycie orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego. Jezeli w chwili wydania orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego orzeczenie, o ktorym mowa w art. 4011, nie bylo jeszcze prawomocne na skutek wniesienia srodka odwolawczego, ktory zostal nastepnie odrzucony, termin biegnie od dnia doreczenia postanowienia o odrzuceniu, a w wypadku wydania go na posiedzeniu jawnym - od dnia ogloszenia tego postanowienia.

Art. 408. Po uplywie lat pieciu od uprawomocnienia sie wyroku nie mozna zadac wznowienia, z wyjatkiem wypadku, gdy strona byla pozbawiona moznosci dzialania lub nie byla nalezycie reprezentowana.

Art. 409. (263) Skarga o wznowienie powinna czynic zadosc warunkom pozwu oraz zawierac oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, podstawe wznowienia i jej uzasadnienie, okolicznosci stwierdzajace zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o uchylenie lub zmiane zaskarzonego orzeczenia.

Art. 410. § 1. (264) Sad odrzuca skarge wniesiona po uplywie przepisanego terminu, niedopuszczalna lub nieoparta na ustawowej podstawie. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.
§ 2. Na zadanie sadu skarzacy uprawdopodobni okolicznosci stwierdzajace zachowanie terminu lub dopuszczalnosc wznowienia.

Art. 411. (265) (uchylony).

Art. 412. § 1. Sad rozpoznaje sprawe na nowo w granicach, jakie zakresla podstawa wznowienia.
§ 2. (266) Po ponownym rozpoznaniu sprawy sad stosownie do okolicznosci badz oddala skarge o wznowienie, badz uwzgledniajac ja zmienia zaskarzone orzeczenie albo je uchyla i w razie potrzeby pozew odrzuca lub postepowanie umarza.
§ 3. (267) W wypadku, o ktorym mowa w art. 403 § 3, sad badz uchyla jeden z wyrokow dotyczacych tego samego stosunku prawnego, utrzymujac w mocy inny prawomocny wyrok, badz uchyla wszystkie prawomocne wyroki dotyczace tego samego stosunku prawnego i orzeka co do istoty sprawy albo przekazuje sprawe wlasciwemu sadowi pierwszej instancji do rozpoznania i rozstrzygniecia o tym stosunku prawnym.
§ 4. (268) Jezeli do rozstrzygniecia o wznowieniu postepowania zakonczonego wyrokiem wlasciwy jest Sad Najwyzszy, sad ten orzeka tylko o dopuszczalnosci wznowienia, a rozpoznanie sprawy przekazuje sadowi drugiej instancji.

Art. 413. Sedzia, ktorego udzialu lub zachowania sie w procesie poprzednim dotyczy skarga, wylaczony jest od orzekania w postepowaniu ze skargi o wznowienie.

Art. 414. Wniesienie skargi o wznowienie nie tamuje wykonania zaskarzonego wyroku. W razie uprawdopodobnienia, ze skarzacemu grozi niepowetowana szkoda, sad moze na wniosek strony wstrzymac wykonanie wyroku, chyba ze strona przeciwna zlozy odpowiednie zabezpieczenie. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 415. (269) Uchylajac lub zmieniajac wyrok, sad na wniosek skarzacego w orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie orzeka o zwrocie spelnionego lub wyegzekwowanego swiadczenia lub o przywroceniu stanu poprzedniego. Nie wylacza to mozliwosci dochodzenia w osobnym procesie, takze od Skarbu Panstwa, naprawienia szkody poniesionej wskutek wydania lub wykonania wyroku.

Art. 416. (270) Niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postepowania zakonczonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie.

Art. 4161. (271) W sprawie zakonczonej prawomocnym wyrokiem moga byc uchylone postanowienia niekonczace postepowania w sprawie, jezeli zostaly wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunal Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucja, ratyfikowana umowa miedzynarodowa lub z ustawa. Przepisy o wznowieniu postepowania stosuje sie odpowiednio.

DZIAL VII. (272) (skreslony).

Art. 417-424. (273) (skreslone).

DZIAL VIII. (274) SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOSCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA

Art. 4241. § 1. Skarga o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia przysluguje od prawomocnego orzeczenia sadu drugiej instancji konczacego postepowanie w sprawie, gdy przez jego wydanie stronie zostala wyrzadzona szkoda, a zmiana lub uchylenie tego orzeczenia w drodze przyslugujacych stronie srodkow prawnych nie bylo i nie jest mozliwe.
§ 2. W wyjatkowych wypadkach, gdy niezgodnosc z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porzadku prawnego lub konstytucyjnych wolnosci albo praw czlowieka i obywatela, skarga przysluguje takze od prawomocnego orzeczenia konczacego postepowanie w sprawie wydanego przez sad pierwszej lub drugiej instancji, jezeli strony nie skorzystaly z przyslugujacych im srodkow prawnych, chyba ze jest mozliwa zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przyslugujacych stronie srodkow prawnych.
§ 3. Od orzeczen sadu drugiej instancji, od ktorych wniesiono skarge kasacyjna, oraz od orzeczen Sadu Najwyzszego skarga nie przysluguje. W takich wypadkach orzeczenie Sadu Najwyzszego traktuje sie jak orzeczenie wydane w postepowaniu wywolanym wniesieniem skargi.

Art. 4242. W wypadkach okreslonych w art. 4241 § 1 i 2 skarge moze wniesc takze Prokurator Generalny, jezeli niezgodnosc orzeczenia z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porzadku prawnego, albo Rzecznik Praw Obywatelskich, jezeli niezgodnosc orzeczenia z prawem wynika z naruszenia konstytucyjnych wolnosci albo praw czlowieka i obywatela.

Art. 4243. Od tego samego orzeczenia strona moze wniesc tylko jedna skarge.

Art. 4244. Skarge mozna oprzec na podstawie naruszen prawa materialnego lub przepisow postepowania, ktore spowodowaly niezgodnosc orzeczenia z prawem, gdy przez jego wydanie stronie zostala wyrzadzona szkoda. Podstawa skargi nie moga byc jednak zarzuty dotyczace ustalenia faktow lub oceny dowodow.

Art. 4245. § 1. Skarga powinna zawierac:
1) oznaczenie orzeczenia, od ktorego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarzone w calosci lub w czesci,
2) przytoczenie jej podstaw oraz ich uzasadnienie,
3) wskazanie przepisu prawa, z ktorym zaskarzone orzeczenie jest niezgodne,
4) uprawdopodobnienie wyrzadzenia szkody, spowodowanej przez wydanie orzeczenia, ktorego skarga dotyczy,
5) wykazanie, ze wzruszenie zaskarzonego orzeczenia w drodze innych srodkow prawnych nie bylo i nie jest mozliwe, a ponadto - gdy skarge wniesiono stosujac art. 4241 § 2 - ze wystepuje wyjatkowy wypadek uzasadniajacy wniesienie skargi,
6) wniosek o stwierdzenie niezgodnosci orzeczenia z prawem.
§ 2. Ponadto skarga powinna czynic zadosc wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego. Do skargi - oprocz jej odpisow dla doreczenia ich uczestniczacym w sprawie osobom - dolacza sie dwa odpisy przeznaczone do akt Sadu Najwyzszego.

Art. 4246. § 1. Skarge wnosi sie do sadu, ktory wydal zaskarzone orzeczenie, w terminie dwoch lat od dnia jego uprawomocnienia sie.
§ 2. W razie stwierdzenia niezachowania warunkow formalnych okreslonych w art. 4245 § 2, przewodniczacy wzywa o poprawienie lub uzupelnienie skargi.
§ 3. (275) Skarge nieoplacona oraz skarge, ktorej brakow strona nie uzupelnila w terminie, sad odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

Art. 4247. Po doreczeniu skargi stronie przeciwnej, a gdy skarge wniosl Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich - obydwu stronom, sad przedstawia niezwlocznie akta sprawy Sadowi Najwyzszemu.

Art. 4248. § 1. Sad Najwyzszy odrzuca na posiedzeniu niejawnym skarge, jezeli ulegala ona odrzuceniu przez sad nizszej instancji, skarge wniesiona po uplywie terminu, skarge niespelniajaca wymagan okreslonych w art. 4245 § 1, jak rowniez skarge z innych przyczyn niedopuszczalna.
§ 2. Skarga podlega takze odrzuceniu, jezeli zmiana zaskarzonego orzeczenia w drodze innych srodkow prawnych byla lub jest mozliwa albo jezeli nie zachodzi wyjatek, o ktorym mowa w art. 4241 § 2.

Art. 4249. Sad Najwyzszy odmawia przyjecia skargi do rozpoznania, jezeli jest oczywiscie bezzasadna.

Art. 42410. Sad Najwyzszy rozpoznaje skarge w granicach zaskarzenia oraz w granicach podstaw. Skarga podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, chyba ze wazne wzgledy przemawiaja za wyznaczeniem rozprawy.

Art. 42411. § 1. Sad Najwyzszy oddala skarge w razie braku podstawy do stwierdzenia, ze zaskarzone orzeczenie jest niezgodne z prawem.
§ 2. Uwzgledniajac skarge Sad Najwyzszy stwierdza, ze orzeczenie jest w zaskarzonym zakresie niezgodne z prawem.
§ 3. Jezeli sprawa ze wzgledu na osobe lub przedmiot nie podlegala orzecznictwu sadow w chwili orzekania, Sad Najwyzszy - stwierdzajac niezgodnosc orzeczenia z prawem - uchyla zaskarzone orzeczenie oraz orzeczenie sadu pierwszej instancji i odrzuca pozew albo umarza postepowanie.

Art. 42412. W wypadkach nieuregulowanych przepisami niniejszego dzialu do postepowania wywolanego wniesieniem skargi stosuje sie odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

 

 

Przydatne linki

Dokument

Rzeczypospolitej Polskiej

Польша

“Карта поляка”

Новости сайта:

 


 

  
Новости законодательства

Новые документы

Рейтинг
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2007-2017. При полном или частичном использовании материалов ссылка на NewsBY.org обязательна.